Přejít k hlavnímu obsahu

Žádost o zkušební provoz

Žádost o zajištění služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

V souvislosti s instalací nového nebo rekonstruovaného zařízení, kdy bývá obtížné u zákazníků připojených na hladině VN a VVN odhadnout nově požadovanou velikost rezervované kapacity (pro její sjednání), je možné, dle Vyhlášky č. 404/2022 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou (dále jen „PTE“), požádat o povolení tzv. provozu pro ověření technologie (zajištění služby distribuční soustavy v tomto provozu), a to konkrétně dle ustanovení § 61 a 62 PTE.

V případě schválení této žádosti, resp. takto požadovaného provozu pro ověření technologie ze strany provozovatele distribuční soustavy (dále jen „PDS“) je tento, v souladu se zmíněnými legislativními pravidly, vždy povolen / zahájen dnem uvedeným  v této žádosti a ukončen k požadovanému datu uvedenému v žádosti, nejpozději však posledním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla služba distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka zahájena.

Pro podání budete potřebovat:

 • kromě této vyplněné a podepsané žádosti,
 • povinné přílohy žádosti, tj. technická dokumentace předmětného nového nebo rekonstruovaného zařízení,
 • v případě zařízení, instalovaného v rámci lokální distribuční soustavy (dále jen „LDS“), žádost podává provozovatel dané LDS, spolu s čestným prohlášením, v souladu s ustanovením bodu 7 § 62 PTE.

2. Podání žádosti

Tuto žádost, včetně jejích povinných příloh, je nutné podat PDS nejméně 5 pracovních dní před požadovaným termínem zahájení služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka (zajištění služby distribuční soustavy v tomto provozu).

Vyplňte příslušný PDF formulář D4

 

Žádost můžete podat (zaslat):

 • e-mailem - na adresu: smlouvy.distribuce@egd.cz

 • písemně - na adresu:
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům

  Poštovní přihrádka 54
  656 54 Brno

3. Co se bude dít po podání žádosti

Žádost bude předána odpovědnému pracovníkovi (obsluze příslušného útvaru), který ji zpracuje. V případě potřeby (nutnost doplnění či upřesnění údajů v rámci žádosti) se náš pracovník  ozve na uvedený kontakt (v žádosti).

V případě schválení provozu pro ověření technologie budou (po dobu, na kterou je tento provoz schválený) platby za rezervovanou kapacitu vyhodnocovány (fakturovány) jako součet stávající platby za sjednanou rezervovanou kapacitu (pokud je sjednaná) a platby stanovené jako součin ceny za měsíční rezervovanou kapacitu (dle aktuálně platného CR ERÚ) a kladného rozdílu mezi maximální naměřenou hodnotou čtvrthodinového elektrického výkonu Pmax a stávající sjednanou rezervovanou kapacitou (její překročení).

Upozornění

Požadovanou hodnotu rezervované kapacity – na období po ukončení provozu pro ověření technologie (odvozenou právě z průběhu tohoto provozu) je nutné dle platného Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu sjednat včas, tedy ještě před ukončením provozu pro ověření technologie. Sjednání je nutné provést nejpozději:

1 pracovní den před ukončením provozu pro ověření technologie zákazníka – v případě uzavřené smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy,

2 pracovní dny před ukončením provozu pro ověření technologie zákazníka – v případě uzavřené sdružené smlouvy o dodávce elektřiny.