Přejít k hlavnímu obsahu

1. Co budete k podání žádosti potřebovat

 • adresu místa spotřeby
 • výrobní číslo elektroměru
 • důvod odplombování
 • datum odplombování a termín dokončení prací
 • jméno elektrikáře / název elektroinstalační firmy provádějící zásah
 • telefonní číslo elektrikáře nebo elektroinstalační firmy
   
 • Pokud je nutné odplombovat odběr s jištěním nad 3x80 A, budeme potřebovat také IČO elektrikáře nebo elektroinstalační firmy, která odplombování provede.

 

Co byste měli vědět

 • Dočasné odplombování elektroměrového rozvaděče se může provést pouze po předchozím nahlášení a odsouhlasení naší společností.
   

 • Svolení vám udělíme maximálně na 10 pracovních dní, a to pouze pro drobné práce v elektroměrovém rozvaděči, jako třeba výměna hlavního jističe, výměna hlavního domovního vedení, revize a opravy. V oprávněných případech je možné porušit plombu na krytu svorkovnice elektroměru.
   

 • S elektroměrem je oprávněn manipulovat pouze pracovník pověřený naší společností. Pokud potřebujete manipulovat s elektroměrem (například z důvodu rekonstrukce elektroměrového rozvaděče), kontaktujte nás na lince 800 22 55 77.
   

 • Prosím nevstupujte do hlavní domovní skříně, k tomu je oprávněn pouze pracovník pověřený naší společností. Pokud potřebujete odpojit nebo připojit hlavní domovní vedení, kontaktujte nás na lince 800 22 55 77.

 

Jak má vypadat úprava elektroměrového rozvaděče?

Úprava elektroměrového rozvaděče

2. Podání žádosti

Podejte žádost o odplombování online

 • Využitím online podání žádosti urychlíte její zpracování.
 • Při vyplňování vás navíc upozorníme na povinné údaje a případné chyby.

Kdy ji můžete podat online?

 • K odběrnému místu je uzavřená platná smlouva a nainstalovaný elektroměr
 • Odběrné místo je připojeno k hladině nízkého napětí
 • Potřebujete vyhledat závadu nebo opravit poruchu
 • Provádíte pravidelnou revizi
 • Řešíte rekonstrukci elektrického zařízení bez změny hodnoty hlavního jističe nebo sazby
   

V případě, že se odplombování týká úpravy smlouvy,
prosím obraťte se na naši Nonstop linku EG.D 800 22 55 77.

 

Pokud nevyužijete online formulář, můžete žádost také podat: 

 • e-mailem na info@egd.cz 
 • na Nonstop lince EG.D 800 22 55 77
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Upozornění

 • V žádném případě nesmí dojít ke stržení úředních plomb autorizovaného metrologického střediska. Jinak budeme muset fakturační elektroměr vyměnit a provést opětovné úřední ověření, a to vše pak naúčtujeme zákazníkovi. Jak rozeznat jednotlivé druhy plomb fakturačního elektroměru je popsáno a graficky znázorněno níže.
 • Dle aktuálně platných připojovacích podmínek nesmí do hlavní domovní skříně zasahovat nikdo jiný než pověřený pracovník společnosti EG.D. V případě porušení tohoto zákazu, společnost EG.D, a.s. nepřejímá žádnou zodpovědnost za vzniklé škody.
 • Veškeré práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze odborně způsobilá osoba s osvědčením alespoň dle § 6 vyhl. 50/1978.
 • Práce pod napětím nesmí provádět osoba bez příslušného školení práce pod napětím a bez příslušných ochranných pracovních pomůcek.
 • Dle Energetického zákona č. 458/2000 Sb. zejména dle § 49 odstavce 3 se jakýkoliv zásah do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy zakazuje.
 • Odběr měřený měřícím zařízením, které nebylo připojeno provozovatelem distribuční soustavy, se považuje dle § 51 energetického zákona č. 458/2000 Sb. za neoprávněný odběr elektřiny.
 • V případě nedodržení minimálních požadavků stanovených provozovatelem distribuční soustavy bude případ předán k řešení odbornému útvaru Energetická kontrola.

Při odplombování věnujte pozornost výběru správné plomby. Vyhnete se tak případnému znehodnocení měřidla. 

plomba_1

plomba_2

Jak funguje online žádost?

 

Jak se vám s formulářem pracuje?
Máte nápady, jak by se dal vylepšit? 

Pokud nám chcete zanechat zpětnou vazbu k online formuláři
pro odplombování, napište nám na retail@egd.cz.