Přejít k hlavnímu obsahu

Minimální požadavky pro žádost o odplombování

1. Co budete k podání žádosti potřebovat

 • adresu místa spotřeby
 • výrobní číslo elektroměru nebo EAN
 • důvod odplombování
 • datum odplombování a termín dokončení prací
 • jméno elektrikáře / název elektroinstalační firmy provádějící zásah
 • IČO a telefon elektrikáře nebo elektroinstalační firmy, která odplombování provede 
   

Dočasné odplombování elektroměrového rozvaděče se může provést pouze po předchozím nahlášení a odsouhlasení naší společností.

2. Podání žádosti

 • e-mailem na info@egd.cz 
 • na Nonstop lince EG.D 800 22 55 77
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

Svolení vám udělíme maximálně na 10 pracovních dní, a to pouze pro drobné práce v elektroměrovém rozvaděči, jako třeba výměna hlavního jističe, výměna hlavního domovního vedení, revize a opravy. V oprávněných případech je možné porušit plombu na krytu svorkovnice elektroměru.

S elektroměrem je oprávněn manipulovat pouze pracovník pověřený naší společností. Pokud potřebujete manipulovat s elektroměrem (například z důvodu rekonstrukce elektroměrového rozvaděče), kontaktujte nás na lince 800 22 55 77.

3. Upozornění

 • V žádném případě nesmí dojít ke stržení úředních plomb autorizovaného metrologického střediska. Jinak budeme muset fakturační elektroměr vyměnit a provést opětovné úřední ověření, a to vše pak naúčtujeme zákazníkovi. Jak rozeznat jednotlivé druhy plomb fakturačního elektroměru je popsáno a graficky znázorněno níže.
 • Dle aktuálně platných připojovacích podmínek nesmí do hlavní domovní skříně zasahovat nikdo jiný než pověřený pracovník společnosti EG.D. V případě porušení tohoto zákazu, společnost EG.D, a.s. nepřejímá žádnou zodpovědnost za vzniklé škody.
 • Veškeré práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze odborně způsobilá osoba s osvědčením alespoň dle § 6 vyhl. 50/1978.
 • Práce pod napětím nesmí provádět osoba bez příslušného školení práce pod napětím a bez příslušných ochranných pracovních pomůcek.
 • Dle Energetického zákona č. 458/2000 Sb. zejména dle § 49 odstavce 3 se jakýkoliv zásah do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy zakazuje.
 • Odběr měřený měřícím zařízením, které nebylo připojeno provozovatelem distribuční soustavy, se považuje dle § 51 energetického zákona č. 458/2000 Sb. za neoprávněný odběr elektřiny.
 • V případě nedodržení minimálních požadavků stanovených provozovatelem distribuční soustavy bude případ předán k řešení odbornému útvaru Energetická kontrola.

Při odplombování věnujte pozornost výběru správné plomby. Vyhnete se tak případnému znehodnocení měřidla. 

plomba_1

plomba_2

Máte další otázky? Volejte nebo pište

800 22 55 77

pracovní dny 7–20 hodin

info@egd.cz