Přejít k hlavnímu obsahu

Přeložení a úprava zařízení
distribuční soustavy

Např. rekonstruujete, zateplujete, přemisťujete přípojku, chcete vyměnit hlavní domovní skříň

1. K čemu žádost slouží a co budete k podání žádosti potřebovat

Přeložku potřebujete, pokud např. při výstavbě nebo rekonstrukci zjistíte, že vám zařízení nebo prvky distribuční soustavy brání ve výstavbě, nebo dochází k jiné kolizi. Přeložka zajistí posunutí, přemístění těchto zařízení nebo dílčí změnu trasy.

Co budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • snímek pozemkové mapy
  • vyznačte dotčenou nemovitost
  • zakreslete aktuální stav zařízení distribuční soustavy a zřetelně označte úseky, které chcete přeložit
  • můžete nám poslat např.: foto současného stavu a nákres budoucího stavu
 • pokud už máte projektovou dokumentaci stavby (vč. příslušných inženýrských sítí, vyjádření k existenci sítí, vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení…), přiložte ji také
 • důvod přeložky (rekonstrukce, demolice aj.)
  • údaje o stavbě (název, místo přeložky)
  • dotčená zařízení (nadzemní vedení, podzemní kabel aj.)

V jakých případech se nepodává žádost o přeložku?

Demontáž elektroměru

Potřebujete-li v odběrném místě ukončit dodávku energie a chcete odmontovat elektroměr, stačí se obrátit na vaše obchodníka

Například se jedná o situaci, kdy se stěhujete a byt zůstává po určitý čas neobydlený. U nepřístupných míst budeme potřebovat vaši pomoc, aby montér mohl elektroměr odebrat. Po demontáži rezervujeme příkon po dobu 48 měsíců, tzn. je možné uzavřít následně smlouvu o připojení bez poplatku za příkon při zachování stejné hodnoty hlavního jističe.

Postup řešení:

 • Ukončete smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny se svým obchodníkem. 
 • Obchodník nás informuje o ukončení smlouvy a vyzve nás k demontáži elektroměru. 
 • Pokud na vás máme kontakt, zašleme vám informace o termínu demontáže.
 • U nepřístupných míst budeme potřebovat vaši pomoc. Poté demontujeme elektroměr.
 • Smlouvu o přeložce s námi neuzavíráte a nehradíte žádný podíl.
Přemístění elektroměrového rozvaděče (odplombování, zaplombování)

V případě, že potřebujete změnit umístění jenom elektroměrového rozvaděče, nemusíte podávat žádost o přeložku. Elektroměrový rozvaděč je ve vašem vlastnictví.  O přípravě elektroměrového rozvaděče se dozvíte více na stránce zde. Smlouvu o přeložce s námi neuzavíráte a nehradíte žádný podíl.

Postup řešení:

 • Dojednáte si soukromého elektrikáře, který činnost provede. Využít můžete našich smluvních parterů.
 • Elektrikář nás před zahájením činnosti musí požádat o odplombování.
 • Následně váš elektrikář provede změnu.
 • Po této změně si zajistěte novou revizní zprávu, kterou nám zašlete na info@egd.cz.
 • Na konec už pak přijede náš montér, který to celé zkontroluje a zaplombuje. Termín vám předem pošleme. U přístupných míst nemusíte u toho být.


Výměna hlavního domovního vedení (HDV):

 • Pokud budete v rámci této změny měnit hlavní domovní vedení, musíte vy nebo vámi dojednaný elektrikář nejdříve domluvit s námi odpojení a připojení tohoto hlavního domovního vedení. 
 • Způsob podání a více informací najdete zde.
 • V dojednaný termín k vám přijede náš montér, který provede odpojení HDV v naší přípojkové / pojistkové skříni.
 • Váš elektrikář připraví nový rozvaděč a společně s našim montérem provedou přemístění a přepojení HDV.
 • Pokud si zvolíte smluvního partnera, ten může provést jak výměnu rozvaděče, tak i výměnu HDV bez naší pomoci.
 • Po této změně si zajistěte novou revizní zprávu, kterou nám zašlete na info@egd.cz.

V jakých případech si podat žádost o přeložku?

Předsazení kabelové nebo pojistkové skříně v případě zateplování fasády

V případě, že potřebujete předsadit kabelovou nebo pojistkovou skříň kvůli zateplování fasády. Může to být situace, kdy ji potřebujete povysunout o několik centimetrů, aby bylo možné skříňku otvírat a náš montér mohl v případě poruchy vyměnit pojistky, které jsou v ní umístěné a vy jste nebyli bez elektřiny.

Postup řešení:

 • Podejte si žádost o přeložku a uveďte důvod předsazení kabelové nebo pojistkové skříně z důvodu zateplování fasády. Možnosti podání najdete níže v části Podání žádosti o přeložku.
 • Poskytneme vám kontakt na příslušného technika provozu EG.D, a.s. za účelem dojednání dalšího postupu řešení předsazení kabelové nebo pojistkové skříně.
 • Smlouvu o přeložce s námi neuzavíráte a nehradíte žádný podíl.
   
Předsazení  kabelové skříně z důvodu zateplování fasády

Zařízení distribuční sítě EG.D, a.s. prokazatelně způsobuje škody na objektu Žadatele

V případě, že vám zařízení distribuční sítě EG.D a.s. prokazatelně způsobuje škody na vašem objektu. Například přípojková nebo pojistková skříň, přípojková konzola, střešník.

Postup řešení:

 • Podejte si žádost o přeložku.  Možnosti podání najdete níže v části Podání žádosti o přeložku.
 • V případě kladného posouzení vám do 30 dnů od zaevidování žádosti zašleme informační dopis, v němž vám sdělíme možné technické řešení a předložíme termín realizace. Současně je v dopise zahrnutý požadavek na váš písemný souhlas s navrženým technickým řešením.
 • Pokud budete se vším souhlasit, zašlete nám písemný souhlas s navrženým technickým řešením do 30 dnů podepsaný zpět. Smlouvu o přeložce z tohoto důvodu s námi neuzavíráte a nehradíte žádný podíl.
 • Pokud požadujete specifický způsob provedení, bude s vámi uzavřena standardní smlouva o přeložce a bude nutné uhradit náklady spojené s realizací přeložky v plné výši.
   

Poškozování nemovitosti Žadatele zařízením DS

Pozor, dochází-li k bezprostřednímu ohrožení na životě, obraťte se na naši Nonstop linku – 800 22 55 77.

Demolice objektu Žadatele, na nichž je umístěno zařízení distribuční sítě a následná nová výstavba zařízení EG.D, a.s.

V případě, že hodláte provádět odstranění (demolici) vašeho objektu, na němž se nachází zařízení distribuční soustavy EG.D a.s. Může se jednat o situace, kdy na stejném místě bude vznikat nová stavba, ale také to může být případ, kdy dojde jenom k demolici stávajícího objektu bez nové výstavby. Protože na stávajícím objektu se nachází  naše zařízení je nutné se s námi dohodnout na přemístění tohoto zařízení.

Postup řešení:

 • Podejte si žádost o přeložku. Možnosti podání najdete níže v části Podání žádosti o přeložku.
 • K ní připojte situační plánek s vyznačením demolovaného objektu a označením našeho zařízení distribuční soustavy, které potřebujete odstranit.
 • Do 30 dnů od zaevidování žádosti vám zašleme informační dopis, v němž vám sdělíme možné technické řešení a předložíme termín realizace. Současně je v dopise zahrnutý požadavek na váš písemný souhlas s navrženým technickým řešením.
 • Pokud budete se vším souhlasit, zašlete nám písemný souhlas s navrženým technickým řešením do 30 dnů podepsaný zpět. Smlouvu o přeložce z tohoto důvodu s námi neuzavíráte a nehradíte žádný podíl.
 • Elektroměrový rozvaděč je možné přemístit, pokud budete ve výstavbě pokračovat na stejné parcele. Tzn. nebude nutné ukončovat dodávku energii.
 • Pokud budete jenom demolovat bez následné výstavby, nezapomeňte si zajistit se svým obchodníkem ukončení smlouvy s demontáži elektroměru.
 

Demolice nemovitosti bez následné výstavby objektu Žadatele – nadzemní vedení

 

Demolice nemovitosti Žadatele s následnou výstavbou

Přemístění stávajícího zařízení distribuční sítě EG.D, a.s. na jiné místo

Jedná se o případy, kdy potřebujete přemístit stávající zařízení distribuční sítě EG.D a.s. na jiné místo a nejedná se přitom o předchozí případy →  demontáž přípojky, poškozování nemovitosti Žadatele, demolici nemovitostí Žadatele nebo o předsazení přípojkové skříně z důvodu zateplování fasády. Například budujete nový vjezd na pozemek nebo garáž s nástavbou a naše zařízení distribuční sítě  vám nyní překáží.

Postup řešení:

 • Podejte si žádost o přeložku. Možnosti podání najdete níže v části Podání žádosti o přeložku.
 • Do 30 dnů od zaevidování žádosti vám zašleme průvodní dopis spolu s návrhem smlouvy o přeložce obsahujícím mimo jiné popis technického řešení přeložky, předběžně stanovené náklady na realizaci přeložky po jednotlivých položkách, termín realizace přeložky, způsob úhrady nákladů ze realizaci přeložky, podmínky a postup konečného vyúčtování přeložky a podmínky případného předčasného ukončení smlouvy o přeložce.
 • V případě, že se vším souhlasíte pošlete nám do 90 dnů od obdržení jeden podepsaný návrh zpět.
 • Příprava realizace stavby přeložky je zahájena v okamžiku úhrady první splátky ve smluvně stanoveném termínu. Po ukončení stavby přeložky je provedeno konečné vyúčtování přeložky v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy o přeložce.
 
Přeložka  kabelové smyčky a smyčkovací skříně

 
 
Přeložka  sloupu a nadzemního vedení

2. Podání žádosti o přeložku

Pro žádost použijte PDF formulář D14

Žádost o přeložku můžete podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Co najdete ve Smlouvě o přeložce

V případě, že je zapotřebí uzavřít Smlouvu o přeložce, Vaši žádost zaevidujeme a technicky posoudíme

do 30 dnů

Po technickém posouzení a nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí úplné žádosti Vám v případě kladného posouzení pošleme návrh Smlouvy o přeložce.

Zde najdete přesné informace o termínu provedení přeložky i o výši nákladů a jejich splatnosti.

do 90 dnů

 1. Podpis smlouvy
  Návrh Smlouvy o přeložce obdržíte ve dvou vyhotovení. Podpisem a zasláním jednoho z nich zpět do 90 dnů smlouvu uzavřete. Druhý výtisk si pečlivě uschovejte. V případě, že návrh smlouvy nezašlete včas zpět, stává se neplatným a budete muset podat novou žádost.
 2. Termín
  Termín provedení přeložky ve smlouvě vychází z odhadu doby nezbytné pro přípravu a realizaci stavby. Na základě uzavřené smlouvy pak ihned zahájíme přípravu související investiční akce.
 3. Uhrazení nákladů
  Výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky vychází z platných právních předpisů a technického řešení dle smlouvy. První část úhrady je 15 % z předpokládaných nákladů a je splatná do 15 dnů od uzavření smlouvy. Druhá splátka pak bude uhrazena po zpracování projektové dokumentace na základě předpisu platby, který vám vystavíme a zašleme.

Možné nedoplatky nebo přeplatky společně vyrovnáme po dokončení provedení přeložky podle skutečně použitých nákladů. 
 

Důležité informace pro vás:

Zaplatit můžete složenkou nebo bankovním převodem na náš účet, který je uveden na první straně smlouvy spolu s příslušným variabilním symbolem. Podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. hradí veškeré náklady spojené s přeložkou rozvodného energetického zařízení ten, kdo přeložku vyvolal (tedy žadatel), a to včetně projektové dokumentace, inženýrské činnosti a samotné realizace.

Vlastnictví rozvodného zařízení se po provedení přeložky nemění tzv. zůstává v majetku EG.D, a. s.