Přejít k hlavnímu obsahu

Přeložení a úprava zařízení
distribuční soustavy

Např. rekonstruujete, zateplujete, přemisťujete přípojku, chcete vyměnit hlavní domovní skříň

1. K čemu žádost slouží a co budete k podání žádosti potřebovat

Přeložku potřebujete, pokud např. při výstavbě nebo rekonstrukci zjistíte, že vám zařízení nebo prvky distribuční soustavy brání ve výstavbě, nebo dochází k jiné kolizi. Přeložka zajistí posunutí, přemístění těchto zařízení nebo dílčí změnu trasy.

Co budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • snímek pozemkové mapy
  • vyznačte dotčenou nemovitost
  • zakreslete aktuální stav zařízení distribuční soustavy a zřetelně označte úseky, které chcete přeložit
  • můžete nám poslat např.: foto současného stavu a nákres budoucího stavu
 • pokud už máte projektovou dokumentaci stavby (vč. příslušných inženýrských sítí, vyjádření k existenci sítí, vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení…), přiložte ji také
 • důvod přeložky (rekonstrukce, demolice aj.)
  • údaje o stavbě (název, místo přeložky)
  • dotčená zařízení (nadzemní vedení, podzemní kabel aj.)

2. Podání žádosti

Pro žádost použijte PDF formulář D14

Žádost o přeložku můžete podat:

 • e-mailem na info@egd.cz
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Co se bude dít po podání žádosti

Po doručení vaši žádost zaevidujeme a technicky posoudíme

do 30 dnů

Po technickém posouzení a nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí úplné žádosti vám pošleme návrh Smlouvy o přeložce.

Zde najdete přesné informace o termínu provedení přeložky i o výši nákladů a jejich splatnosti.

do 90 dnů

 1. Podpis smlouvy
  Návrh Smlouvy o přeložce obdržíte ve dvou stejnopisech. Podpisem a zasláním jednoho z nich zpět do 90 dnů smlouvu uzavřete. Druhý výtisk si pečlivě uschovejte. Když návrh smlouvy nepodepíšete a nezašlete jeden výtisk včas zpět, stává se neplatným a budete muset podat novou žádost.
 2. Termín
  Termín provedení přeložky ve smlouvě vychází z odhadu doby nezbytné pro přípravu a realizaci stavby. Na základě uzavřené smlouvy pak ihned zahájíme přípravu související investiční akce.
 3. Uhrazení nákladů
  Výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky vychází z platných právních předpisů a technického řešení dle smlouvy. První část úhrady je 15 % z předpokládaných nákladů a je splatná do 15 dnů od uzavření smlouvy. Druhá splátka pak bude uhrazena po zpracování projektové dokumentace na základě předpisu platby, který vám vystavíme a zašleme.

Možné nedoplatky nebo přeplatky společně vyrovnáme po dokončení provedení přeložky podle skutečně použitých nákladů. 

Důležité informace pro vás:

Zaplatit můžete složenkou nebo bankovním převodem na náš účet, který je uveden na první straně smlouvy spolu s příslušným variabilním symbolem. Podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. hradí veškeré náklady spojené s přeložkou rozvodného energetického zařízení ten, kdo přeložku vyvolal (tedy žadatel), a to včetně projektové dokumentace, inženýrské činnosti a samotné realizace.

Vlastnictví rozvodného zařízení se po provedení přeložky nemění tzv. zůstává v majetku EG.D, a. s.