Přejít k hlavnímu obsahu

Nové připojení výrobny
na hladině vysokého
nebo velmi vysokého napětí

Např. chcete připojit fotovoltaickou elektrárnu

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost využijete, pokud chcete připojit vaši výrobnu (např. FVE).

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • přehledný situační plánek (katastrální mapu, projektový plánek, koordinační plánek) s vyznačením polohy objektu, příjezdové cesty a zamýšleného vstupu
 • údaje o zařízení žadatele:
  • umístění výrobny
  • druh výrobny (vodní, sluneční …)
  • požadovaný rezervovaný výkon
  • popis výrobny (typ, počet aj.)
  • způsob provozu

V některých případech od vás budeme potřebovat i následující:

 • územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, ze kterých je jasné, jestli je výstavba v souladu s územně plánovací dokumentací
 • harmonogram přípravy výstavby
 • jednopólové schéma

2. Podání žádosti

Pro žádost použijte PDF formulář D6

Žádost společně se situačním plánkem lze podat:

 • e-mailem na info@egd.cz 
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení a uhrazení podílu na oprávněných nákladech

do 60 dnů

Na základě žádosti uděláme technické posouzení a nejpozději do 60 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

V návrhu Smlouvy o připojení najdete přesné informace o termínu připojení, přípravě odběrného místa i podílu na oprávněných nákladech.

do 60 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 60 dnů zašlete podepsaný zpět.

Podíl na oprávněných nákladech

Na základě vyhlášky o připojení hradí žadatel o připojení tzv. podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. Výše podílu se odvíjí od velikosti požadovaného příkonu, zákazník platí za velikost jističe. Výši vašeho podílu se dozvíte ve smlouvě.

Zde si můžete spočítat váš podíl na oprávněných nákladech.

do 15 dnů

První část podílu je potřeba uhradit do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy a druhou pak do data uvedeného ve smlouvě. Částku můžete zaplatit složenkou i bankovním převodem. Všechny potřebné platební údaje najdete ve smlouvě.

Příprava odběrného místa a výpis z revizní zprávy

Po podpisu smlouvy a dokončení přípravy odběrného místa je potřeba zajistit návštěvu revizního technika, který provede revizi připojovaného odběrného a výrobního elektrického zařízení.

Revizní zprávu budete potřebovat u dodavatele elektřiny pro uzavření smlouvy, na základě které bude možné zahájit dodávku elektřiny.

Uzavření smlouvy o dodávce

Následně si vyberte vhodného dodavatele elektřiny a uzavřete s ním smlouvu o dodávce elektřiny.

Seznam dodavatelů naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Nainstalujeme vám elektroměr

Po uzavření smlouvy o dodávce zažádá váš vybraný dodavatel o instalaci elektroměru. Elektroměr nainstaluje náš pracovník do 5 pracovních dnů, pokud byly splněny podmínky ze Smlouvy o připojení.

Žádost o první paralelní připojení

Po nainstalování klasického elektroměru můžete podat žádost o první paralelní připojení (PPP) tímto PDF formulářem D50.

Pro podání budete potřebovat:

Pro výrobnu do 30 kW:
 1. žádost o první paralelní připojení
 2. zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického zařízení, které je do provozu nově uváděné nebo které souvisí s výrobnou
 3. protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi
 4. potvrzení odborné realizační firmy s vyjádřením, že vlastní výrobna je provedena v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou smlouvou o připojení
 5. dokument výrobního modulu:
  Dokument výrobního modulu potvrzující soulad příslušného výrobního modulu (VM) s požadavky RfG – vzory ke stažení najdete zde v sekci Ostatní požadavky (Ověření souladu s požadavky RfG).
Pro výrobnu nad 30 kW:
 1. žádost o první paralelní připojení
 2. zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického zařízení, které je do provozu nově uváděné nebo které souvisí s výrobnou
 3. protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi
 4. potvrzení odborné realizační firmy s vyjádřením, že vlastní výrobna je provedena v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou smlouvou o připojení
 5. dokument výrobního modulu:
  Dokument výrobního modulu potvrzující soulad příslušného výrobního modulu (VM) s požadavky RfG – vzory ke stažení najdete zde v sekci Ostatní požadavky (Ověření souladu s požadavky RfG).
 6. místní provozní předpisy
 7. aktualizovaná projektová dokumentace  ve vyhotovení podle Přílohy č. 4 k Pravidlům provozování distribuční soustavy ( PPDS),  část 4.5. Projektová dokumentace musí být odsouhlasená Provozovatelem distribuční soustavy.
Vyměníme vám elektroměr

Po podání žádosti o PPP a doložení všech potřebných dokladů vám náš pracovník vymění elektroměr.

Stav vaší žádosti můžete pohodlně sledovat online.

Stačí vám k tomu pouze EAN/EIC vašeho odběrného místa, číslo smlouvy a obec.

Obecné informace ohledně připojení elektrických zdrojů k distribuční soustavě EG.D