Přejít k hlavnímu obsahu

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost využijete, pokud si chcete třeba na střechu svého domu nainstalovat fotovoltaickou výrobnu.

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • přehledný situační plánek - poslouží vám katastrální mapa, projektový plánek nebo koordinační plánek; hlavní je, aby v plánku byla vyznačena poloha objektu, příjezdová cesta a zamýšlený vstup do objektu. V případě, že podáváte žádost online, plánek nepotřebujete. Všechny informace nám totiž zakreslíte myší do mapy, která je součástí formuláře.
 • údaje o zařízení žadatele:
  • umístění výrobny (adresa, katastrální území, parcelní čísla pozemků…)
  • druh výrobny (vodní, sluneční …)
  • popis výrobny (typ, počet aj.)
  • způsob provozu (ostrovní, dodávka přebytků do sítě, dodávka jen ve špičkách…)
  • požadovaný rezervovaný výkon
  • jednopólové schéma (vyberete si přímo v online formuláři)
 • souhlas vlastníka nemovitosti

 

V některých případech je možné, že budete muset doplnit i tyto přílohy:

 • územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, ze které je jasné, jestli je výstavba výrobny elektřiny v souladu s územně plánovací dokumentací
 • harmonogram přípravy výstavby

2. Podání žádosti

Nejlepší a nejjednodušší je, když žádost podáte online.

 • Vaši žádost můžeme rychleji zpracovat.
 • Systém vás automaticky upozorní, pokud při vyplňování uděláte nějakou chybu.

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení a uhrazení podílu na oprávněných nákladech

do 30 dnů

Na základě žádosti uděláme technické posouzení a nejpozději do 30 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.
V návrhu Smlouvy o připojení najdete přesné informace o termínu připojení, přípravě odběrného místa i podílu na oprávněných nákladech.

do 30 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 30 dnů zašlete podepsaný zpět.

Podíl na oprávněných nákladech

Na základě vyhlášky o připojení hradí žadatel o připojení tzv. podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. Výše podílu se odvíjí od velikosti požadovaného příkonu, zákazník platí za velikost jističe. Výši vašeho podílu se dozvíte ve smlouvě.

Zde si můžete spočítat váš podíl na oprávněných nákladech.

do 15 dnů

První část podílu je potřeba uhradit do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy a druhou do data uvedeného ve smlouvě. Můžete zaplatit složenkou i bankovním převodem, platební údaje budou uvedeny ve Smlouvě o připojení.

Příprava odběrného místa a výpis z revizní zprávy

Po podpisu smlouvy a dokončení přípravy odběrného místa je potřeba zajistit návštěvu revizního technika, který provede revizi připojovaného elektrického zařízení.

Revizní zprávu budete potřebovat u dodavatele elektřiny pro uzavření smlouvy, na základě které bude možné zahájit dodávku elektrické energie.

Při výběru hlavního jističe dbejte na dodržení Požadavků na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav.

Uzavření smlouvy o dodávce

Následně si vyberte vhodného dodavatele elektřiny a uzavřete s ním smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro váš odběr elektřiny, ale také smlouvu o dodávce elektřiny, jestli budete vámi vyrobenou elektřinu nebo její část chtít dodávat do distribuční soustavy.

Seznam dodavatelů naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Nainstalujeme vám elektroměr

Po uzavření smlouvy o sdružených službách zažádá váš vybraný dodavatel o instalaci elektroměru. Elektroměr nainstaluje náš pracovník do 5 pracovních dnů, pokud budou splněny všechny podmínky ze Smlouvy o připojení.

Žádost o první paralelní připojení

Po nainstalování klasického elektroměru můžete podat žádost o první paralelní připojení (PPP) tímto PDF formulářem D50.

Pro podání budete potřebovat:

Pro výrobnu do 30 kW:
 1. žádost o první paralelní připojení
 2. zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického zařízení, které je do provozu nově uváděné nebo které souvisí s výrobnou
 3. protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi
 4. potvrzení odborné realizační firmy s vyjádřením, že vlastní výrobna je v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou Smlouvou o připojení
 5. dokument výrobního modulu:
  Dokument výrobního modulu potvrzující soulad příslušného výrobního modulu (VM) s požadavky RfG – vzory ke stažení najdete zde v sekci Ostatní požadavky (Ověření souladu s požadavky RfG).
Pro výrobnu nad 30 kW:
 1. žádost o první paralelní připojení
 2. zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického zařízení, které je do provozu nově uváděné nebo které souvisí s výrobnou
 3. protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi
 4. potvrzení odborné realizační firmy s vyjádřením, že vlastní výrobna je v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou Smlouvou o připojení
 5. dokument výrobního modulu:
  Dokument výrobního modulu potvrzující soulad příslušného výrobního modulu (VM) s požadavky RfG – vzory ke stažení najdete zde v sekci Ostatní požadavky (Ověření souladu s požadavky RfG).
 6. místní provozní předpisy
 7. aktualizovaná projektová dokumentace ve vyhotovení dle Přílohy č. 4 k Pravidlům provozování distribuční soustavy (PPDS), část 4.5. Projektová dokumentace musí být odsouhlasená Provozovatelem distribuční soustavy.
Vyměníme vám elektroměr

Po podání žádosti o PPP a doložení všech potřebných dokladů vám náš pracovník vymění elektroměr.

Stav vaší žádosti můžete pohodlně sledovat online.

Stačí vám k tomu pouze EAN/EIC vašeho odběrného místa, číslo smlouvy a obec.

Obecné informace ohledně připojení elektrických zdrojů k distribuční soustavě EG.D