Přejít k hlavnímu obsahu

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost využijte v případě, že potřebujete připojit nové odběrné místo, na kterém budete provozovat výrobnu do 100 kW (např. fotovoltaickou elektrárnu).

Pro podání budete potřebovat:

 • vaše údaje a kontakty
 • přehledný situační plánek - poslouží vám katastrální mapa, projektový plánek nebo koordinační plánek; hlavní je, aby v plánku byla vyznačena poloha objektu, příjezdová cesta a zamýšlený vstup do objektu. V případě, že podáváte žádost online, plánek nepotřebujete. Všechny informace nám totiž zakreslíte myší do mapy, která je součástí formuláře.
 • údaje o zařízení žadatele:
  • umístění výrobny (adresa, katastrální území, parcelní čísla pozemků…)
  • druh výrobny (vodní, sluneční …)
  • popis výrobny (typ, počet aj.)
  • způsob provozu (ostrovní, dodávka přebytků do sítě, dodávka jen ve špičkách…)
  • požadovaný rezervovaný výkon
  • jednopólové schéma (vyberete si přímo v online formuláři)
 • souhlas vlastníka nemovitosti (můžete využít náš formulář D34, nebo v případě více vlastníků D40)

 

V některých případech je možné, že budete muset doplnit i tyto přílohy:

 • územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, ze které je jasné, jestli je výstavba výrobny elektřiny v souladu s územně plánovací dokumentací
 • harmonogram přípravy výstavby

 

Seznam doporučených střídačů

Více informací o doporučených střídačích společností EG.D zjistíte kliknutím na obrázek níže

Seznam doporučených střídačů

2. Podání žádosti

Nejlepší a nejjednodušší je, když žádost podáte online.

Připojení nového odběrného místa s výrobnou na hladině NN

 

Připojení nového odběrného místa s výrobnou na hladině VN a VNN
Žádost o změnu na hladině VN a VVN

Pro žádost použijte PDF formulář D6 a formulář D29

Oba tyto formuláře nám zašlete buď:

 • e-mailem na info@egd.cz, nebo
 • poštou na
  EG.D, a.s.
  Středisko služeb zákazníkům
  Poštovní přihrádka 54
  656 54  Brno

3. Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení a uhrazení podílu na oprávněných nákladech

Do 30 (hladina NN) nebo 60 dnů (hladina VN, VVN)

Na schválení žádosti máme ze zákona 30 dnů (pro hladinu NN) nebo 60 dnů (pro hladinu VN a VVN), ale většinou to zvládneme daleko rychleji.

Zkontrolujeme, zda žádost splňuje všechny náležitosti a provedeme technické posouzení v případě kladného posouzení Vám poštou pošleme návrh Smlouvy o připojení, ve kterém najdete:

Do 30 (hladina NN) nebo 60 dnů (hladina VN, VVN)

Jakmile od nás dostanete návrh Smlouvy, podepíšete ho a jeden z podepsaných výtisků pošlete zpátky k nám. Máte na to celých 30 dnů (platí pro hladinu NN) nebo 60 dnů (platí pro hladinu VN, VVN). Čím dřív nám podepsanou smlouvu vrátíte, tím rychlejší celý proces bude.

Do 15 dnů

Jakmile nám pošlete zpátky podepsaný výtisk Smlouvy o připojení, prosím zaplaťte podíl na oprávněných nákladech. Jeho první část nám pošlete do 15 dnů od uzavření smlouvy, druhou pak v termínu, který najdete ve smlouvě stejně jako platební údaje. Celou částku můžete zaplatit také najednou.

Od termínu připojení, který najdete ve smlouvě, Vám začíná platit 48měsíční rezervace příkonu a 12měsíční rezervace výkonu, který požadujete. Pokud byste se během této doby nestihli na připojení připravit, budete muset podat novou žádost a znovu uhradit také oprávněné náklady. 

Příprava odběrného místa a výpis z revizní zprávy

Po podpisu smlouvy a dokončení přípravy odběrného místa je potřeba zajistit návštěvu revizního technika, který provede revizi připojovaného elektrického zařízení.

Revizní zprávu budete potřebovat u dodavatele elektřiny pro uzavření smlouvy, na základě které bude možné zahájit dodávku elektrické energie.

Při výběru hlavního jističe dbejte na dodržení Požadavků na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav.

Uzavření smlouvy o dodávce

Následně si vyberte vhodného dodavatele elektřiny a uzavřete s ním smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro váš odběr elektřiny, ale také smlouvu o dodávce elektřiny, jestli budete vámi vyrobenou elektřinu nebo její část chtít dodávat do distribuční soustavy.

Seznam dodavatelů naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Nainstalujeme vám elektroměr

Do 5 pracovních dnů

Jakmile se nám Váš dodavatel ozve, spojíme se s Vámi a domluvíme si spolu termín instalace elektroměru.
Ozveme se Vám telefonicky, na e-mail nebo naši zprávu dostanete poštou. Záleží na tom, jaké vaše kontaktní údaje máme.

Doložení projektové dokumentace

Pro výrobny s instalovaným výkonem 100 kW a více je nutné doložit projektovou dokumentaci ve vyhotovení podle Přílohy č. 4 Pravidel provozování distribuční soustavy ( PPDS),  část 4.5. , a to do data uvedeného ve Smlouvě o připojení.

Projektovou dokumentaci doložte e-mailem technikovi připojení, uvedeném ve smlouvě, anebo na info@egd.cz.

Do 30 dnů posoudíme soulad zaslané projektové dokumentace se stanovenými technickými podmínkami připojení výrobny dle smlouvy a zašleme vyjádření.

Uvedení výrobny do provozu

Do 12 měsíců od termínu připojení uvedeného v SoP

Pro uvedení výrobních modulů A1 a A2 (výrobny do 100 kW) do provozu je nutné provést proces umožnění trvalého provozu (dříve nazváno první paralelní připojení) výrobny v paralelním provozu s distribuční soustavou (proces UTP), na jejímž základě je vydáno konečné provozní oznámení.

Proces zahájíte podáním žádosti o UTP – online formulář nebo pdf formulář D50. Žádost společně s ostatními povinnými přílohami zasílejte pouze v případě, že splníte příslušné podmínky stanovené ve Smlouvě o připojení a výrobna je schopna bezpečného a spolehlivého provozu.

Nejlepší a nejjednodušší je, když žádost podáte online

 • Vaši žádost můžeme rychleji zpracovat.
 • Systém vás automaticky upozorní, pokud při vyplňování uděláte nějakou chybu.
   

Abyste mohli použít náš online formulář, odběrné místo musí splňovat tyto podmínky:

 • je uzavřená Smlouva o připojení výrobny,
 • je připraveno dle podmínek Smlouvy o připojení,
 • jedná se o připojení výrobny do 100 kW,
 • je připojené k hladině nízkého napětí.
   

K podání žádosti potřebujete mít po ruce tyto údaje:

 • Číslo spotřebního předávacího místa (EAN),
 • Číslo Smlouvy o připojení výrobny,
 • Adresa předávacího místa výrobny,
 • Technické parametry výrobny a dokumentace.
   

Podat žádost online

V případě, že jsou splněny a ověřeny podmínky dané SoP, PPDS a RfG, vystavíme Konečné provozní oznámení (KPO) a bude Vám vyměněn elektroměr. V případě nesplnění těchto podmínek Vás budeme dále informovat.

Více o procesu UTP – zde

Vyměníme vám elektroměr

Zařídíme do 5 pracovních dnů

Po vystavení Konečného provozního oznámení Vám bude vyměněn elektroměr. Na termínu instalace elektroměru se domluvíme společně.

Ozveme se Vám telefonicky, na e-mail nebo naši zprávu dostanete poštou. Záleží na tom, jaké Vaše kontaktní údaje máme.

 

Obecné informace ohledně připojení elektrických zdrojů k distribuční soustavě EG.D

Kontaktní E-mail: vyrobny@egd.cz

Stav vaší žádosti můžete pohodlně sledovat online

Stačí vám k tomu pouze EAN/EIC vašeho odběrného místa,
číslo smlouvy a obec.
Sledovat stav žádosti →