Přejít k hlavnímu obsahu

Krátkodobé připojení elektřiny
na hladině vysokého
a velmi vysokého napětí

Např. kulturní akce na místě, kde není možnost krátkodobého připojení k hladině NN

1. K čemu žádost slouží a co pro podání budete potřebovat

Tuto žádost využijete, pokud chcete mimořádné připojení k síti na dobu určitou na hladině VN nebo VVN.

Pro podání budete potřebovat: 

 • vaše údaje a kontakty
 • přehledný situační plánek (katastrální mapu, projektový plánek, koordinační plánek) s vyznačením polohy objektu, příjezdové cesty a zamýšleného vstupu
 • údaje o odběrném místě, hlavně:
  • druh odběru (průmyslová výroba, zemědělství, aj.)
  • charakter odběru (osvětlení, vytápění, aj.)
  • požadovaná hodnota rezervovaného příkonu

2. Podání žádosti

Nejlepší a nejjednodušší je, když žádost podáte online.

 • Vaši žádost můžeme rychleji zpracovat.
 • Systém vás automaticky upozorní, pokud při vyplňování uděláte nějakou chybu.

3. ​Co se bude dít po podání žádosti

Uzavření smlouvy o připojení

do 60 dnů

Na základě vaší žádosti uděláme technické posouzení a nejpozději do 60 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

V návrhu Smlouvy o připojení najdete přesné informace o termínu připojení a přípravě odběrného místa.

do 60 dnů

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 60 dnů zašlete podepsaný zpět.

Příprava odběrného místa a výpis z revizní zprávy

Po podpisu smlouvy a dokončení přípravy odběrného místa je potřeba zajistit návštěvu revizního technika, který provede revizi připojovaného elektrického zařízení.

Pro uzavření smlouvy se svým dodavatelem budete potřebovat revizní zprávu. Na základě smlouvy pak bude možné zahájit dodávku elektrické energie.

Při přípravě odběrného místa také dbejte na dodržení Požadavků na umístění, provedení a zapojení měřících souprav. Některé typy jističů tyto požadavky nesplňují.

Uzavření smlouvy o dodávce

Následně si vyberte vhodného dodavatele elektřiny a uzavřete s ním smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo smlouvu o dodávce elektřiny a s námi pak smlouvu o zajištění služeb distribuční soustavy.

Seznam dodavatelů naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Nainstalujeme vám elektroměr

Po uzavření smlouvy o sdružených službách zažádá váš vybraný dodavatel o instalaci elektroměru. Elektroměr nainstaluje náš pracovník do 5 pracovních dnů, pokud budou splněny všechny podmínky ze Smlouvy o připojení.

Stav vaší žádosti můžete pohodlně sledovat online.

Stačí vám k tomu pouze EAN/EIC vašeho odběrného místa, číslo smlouvy a obec.