Přejít k hlavnímu obsahu

Pokud na vašem odběrném místě není plynovodní přípojka, je potřeba zajistit její výstavbu (případně prodloužení plynovodu) od místa připojení určeného v návrhu Smlouvy o připojení. Výstavbu zajišťujete a hradíte vy sami. Zařízení nám můžete po zahájení odběru odprodat. Na podmínkách se společně dohodneme.

Výstavba nové přípojky

 1. Po uzavření Smlouvy o připojení objednejte u autorizovaného projektanta projekt budoucí plynovodní přípojky. Technické podmínky najdete na našich webových stránkách.Tento projekt musí být předložen technikovi Regionální správy zemního plynu ke schválení.
 2. Po získání projektové dokumentace a územního souhlasu nebo stavebního povolení si vyberte zhotovitele přípojky. Jakékoliv dotazy s tímto procesem zodpoví technik Regionální správy zemního plynu.
 3. Po vybudování přípojky s vámi zhotovitel vyzve technika Regionální správy zemního plynu k její přejímce. Technik zkontroluje přípojku včetně dokumentace (seznam požadované dokumentace můžete získat u něj). Pokud bude všechno v pořádku, vydá povolení k jejímu připojení.
 4. Na základě Protokolu o předání a převzetí stavby uzavřete s vámi vybraným dodavatelem smlouvu o dodávce / sdružených službách dodávky plynu a následně k vám přijede náš technik nainstalovat plynoměr.
 5. Zařízení nám můžete po zahájení odběru odprodat. Na podmínkách se společně dohodneme.

Prodej plynovodní přípojky

V případě zájmu o prodej musíte doložit tyto podklady:

 • identifikační a kontaktní údaje žadatele včetně čísla odběrného místa či plynoměru
 • revizní zprávu plynovodní přípojky
 • předávací protokol mezi investorem stavby, zhotovitelem stavby a místně příslušným technikem Regionální správy zemního plynu
 • stavební titul (územní souhlas a kolaudační souhlas)
 • přípojkovou kartu (Záznam o výstavbě plynovodní přípojky)
 • geodetické zaměření dle „Pravidel pro tvorbu geodetické části dokumentace energetického zařízení pro elektro a zemní plyn“
Podmínky odkupu:
 • Kupní cenu stanovíme dohodou. Ta bude vycházet ze znaleckého posudku zpracovaného na naše náklady. Cena ale nesmí být vyšší než regulovaná hodnota stanovená pravidly Energetického regulačního úřadu.
 • Před uzavřením kupní smlouvy je nutné zřídit na celou trasu plynovodní přípojky smlouvy o zřízení věcného břemene. Vyhotovení geometrických plánů, administraci a vklad smluv do katastru nemovitostí zajišťuje zasmluvněná firma na naše náklady.