Přejít k hlavnímu obsahu

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s věcným břemenem

Společnost EG.D Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400 (dále jen „EG.D“ nebo „My“) považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků. Ochraně osobních údajů proto věnujeme náležitou pozornost a při zajištění ochrany osobních údajů jednáme v souladu s právními předpisy.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme. Naleznete zde informace, jaké osobní údaje zpracováváme na základě právního základu plnění právní povinnosti, plnění smlouvy nebo našeho oprávněného zájmu, k jakým účelům údaje zpracováváme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva. Považujte tedy prosím tento dokument za důležitý zdroj informací o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů upravují zpracování osobních údajů vlastníka nemovitosti fyzické osoby nebo zástupce vlastníka nemovitosti právnické osoby, se kterými uzavíráme smlouvy související s věcným břemenem (zejména smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene nebo smlouvu o zřízení věcného břemene). Pokud jste vlastníkem nemovitosti nebo zástupcem vlastníka nemovitosti právnické osoby a přicházíte s námi do kontaktu v souvislosti s uzavřením jiného typu smlouvy nebo v rámci jiné spolupráce s naší společností, jsou pro vás relevantní informace dostupné v sekci Informace o zpracování osobních údajů ze strany distributora.

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje, kterými se rozumí jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, číslo účtu,
 • Kontaktní údaje, kterými se rozumí telefonní číslo, e-mailová adresa,
 • Údaje o nemovitosti, kterými se rozumí číslo parcely, katastrální území, list vlastnictví, obec, okres, příslušný katastrální úřad, katastrální pracoviště, vlastnické podíly vlastníků nemovitosti.
B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme vaše osobní údaje pro různé činnosti a v různém rozsahu na základě plnění smlouvy, plnění právní povinnosti nebo našeho oprávněného zájmu.

Zpracování bez vašeho souhlasu – na základě plnění smlouvy a našich oprávněných zájmů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy, pokud jste vlastníkem nemovitosti fyzickou osobou, nebo na základě našich oprávněných zájmů, pokud jste zástupcem vlastníka nemovitosti právnické osoby, když v těchto případech naše oprávněné zájmy spočívají v zajištění řádného chodu naší činnosti a plnění našich závazků. Na těchto právních základech zpracováváme vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o nemovitosti pro účel:

 • přípravy, uzavření a plnění smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (jinak řečeno pro to, abychom mohli připravit a s vámi uzavřít smlouvy související s věcným břemenem a abychom mohli zajistit řádné plnění těchto smluv i vyřizování vašich souvisejících stížností nebo dotazů).

Pro tento účel uchováváme vaše údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po dobu trvání smluvního vztahu).

V případě, že jste zástupcem vlastníka nemovitosti právnické osoby a vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů, máte právo proti tomuto zpracování uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, jsme povinni vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě plnění zákonné povinnosti

V rámci naší činnosti musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas.

Pokud jste vlastníkem nemovitosti fyzickou osobou, vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o nemovitosti zpracováváme na základě plnění naší zákonné povinnosti a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon (tento zákon upravuje povinnosti provozovatelů distribučních soustav);
 • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) (tento zákon upravuje povinnosti v souvislosti s využitím identifikačních a kontaktních údajů a opravňuje nás k využití rodného čísla v návrhu na zahájení vkladového řízení dle §14 tohoto zákona).

Na základě oprávněných žádostí a jiné komunikaci pak můžeme vaše osobní údaje předávat orgánům veřejné moci (např. policii, soudům nebo finančním úřadům).

Osobní údaje zpracovávané na základě plnění právních povinností uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládají právní předpisy. Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

Zpracování bez vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Pokud jste vlastníkem nemovitosti fyzickou osobou nebo zástupcem vlastníka nemovitosti právnické osoby, můžeme na základě našeho oprávněného zájmu bez vašeho souhlasu zpracovávat vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o nemovitosti pro následující účely:

 • ochranu našich právních nároků (jinak řečeno pro aktivity v souvislosti s předcházeních a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a také pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na naší straně;
 • vedení vnitřních statistik a evidencí, provádění interních kontrol a zajišťování dalších našich provozních potřeb (jinak řečeno, aby bylo zajištěno efektivní fungování všech našich vnitřních procesů (např. řízení korespondence) a neustále zlepšování našich služeb (např. vytvářením statistik a přehledů pro účely plánování), kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zlepšení efektivity ve fungování společnosti.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu s Vámi a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících se smluvním vztahem prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, jsme povinni vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:

 1. poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní evidenci a statistik a provozních potřeb;
 2. externí tiskárny v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely tisku a rozesílání korespondence, tedy pro naše provozní potřeby;
 3. advokáti a externí společnosti v případě, kdy zpracovávají osobní údaje v rámci zastupování naší společnosti v soudním, vyvlastňovacím nebo obdobném řízení za účelem ochrany našich právních nároků;
 4. naši dodavatelé v případě, že vaše údaje jsou nezbytné pro realizaci naší spolupráce s tímto dodavatelem a zajištění spolupráce mezi Vámi a tímto dodavatelem, za účelem našich provozních potřeb a plnění smlouvy s Vámi;
 5. mandatáři v případě, kdy pro nás zařizují přípravu a uzavření smluv souvisejících se zřízením věcného břemena pro účely našich provozních potřeb a plnění smlouvy s Vámi;
 6. projektanti v případě, kdy pro nás připravují projektovou dokumentaci pro realizaci stavby pro účely našich provozních potřeb a plnění smlouvy s Vámi;
 7. zhotovitelé staveb v případě, kdy pro nás zajišťují realizaci stavby, zejména v souvislosti s realizací smluv souvisejících s věcným břemenem pro účely našich provozních potřeb a plnění smlouvy s Vámi;
 8. znalci pokud zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků nebo při plnění našich právních povinností.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se o následující subjekty:

 • poskytovatelé poštovních služeb, kterými jsou Česká pošta, s.p., IČO: 471 14 983, v případě, kdy pro nás zajišťují zasílání dokumentů pro účely plnění smlouvy nebo našich provozních potřeb;
 • naše auditory;
 • banky v případě, kdy s námi realizují smlouvy související s věcným břemenem pro účely plnění těchto smluv.

Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům dohledu v případě, že nás o to požádají nebo v případě, že jsme tak povinni udělat. Rovněž můžeme osobní údaje předávat těmto subjektům a exekutorům na základě našich oprávněných zájmů.

D. Z jakých zdrojů osobní údaje zpracováváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty přímo vámi v rámci jednání o uzavření smlouvy nebo v rámci jakéhokoliv jiného kontaktu s vámi.

Nejvíce osobních údajů získáváme přímo od vás, zejména tím že nám je vyplníte na příslušných formulářích a ve smluvní dokumentaci nebo poskytnete v rámci telefonických hovorů či jiné komunikaci.

Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje z veřejných rejstříků, včetně katastru nemovitostí.

E. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů řadu práv. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistý, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu
Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz
V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný, a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (například pro obhajobu našich právních nároků),
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo
 • ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 • splnění naší právní povinnosti (viz výše kapitola „Zpracování bez vašeho souhlasu“),
 • účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo
 • určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (viz výše kapitola „Zpracování bez vašeho souhlasu“).

Právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl),
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám poskytl a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz výše kapitola „Zpracování na základě souhlasu“) a na základě plnění smlouvy. vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnil v našich formulářích (například váš vlastnoruční podpis).

Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše kapitoly „Zpracování bez vašeho souhlasu“ a „Marketingové aktivity prováděné na základě našeho oprávněného zájmu“). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí
Máte právo žádat přezkum automatizovaného rozhodnutí, a to zejména pokud se domníváte, že takové rozhodnutí je nesprávné. Toto právo můžete uplatnit způsobem uvedeným níže v kapitole „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. V rámci tohoto práva můžete požadovat, aby rozhodnutí bylo přezkoumáno člověkem, a můžete vyjádřit svůj názor ve vztahu k takovému rozhodnutí.

Právo podat stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže v kapitole „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

F. Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:
Emailem na: gdpr@eon.cz
Písemně na adrese Ochrana osobních údajů DPO, Cejl 42/44, Brno, 60200

Formuláře k uplatnění práv
Pro uplatnění vašich práv můžete využít tento formulář. Papírovou verzi formuláře také dostanete na vyžádání na jakékoliv naší pobočce.

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.