Přejít k hlavnímu obsahu

Diplomové práce

Vyberte si téma diplomové práce, které vás bude bavit. Právě jsme vypsali témata pro akademický rok 2021/2022.

Pro akademický rok 2021/2022 máme vypsaná následující témata diplomových prací, jejichž seznam pravidelně aktualizujeme:

Návrh systému chránění vybraného kmenového vedení VN a návrh napájení obcí
  1. Zpracujte návrh nového napájení a chránění vybrané kmenové linky.
  2. Pro nový návrh napájení kmenové linky navrhněte umístění rozpadových bodů s ohledem na selektivitu ve standardním a náhradním způsobu napájení.
  3. Zpracujte nové koncepty napájení připojených obcí a určete rozpadové a manipulační body.
  4. Navrhněte systém chránění vnitřních napájecích kruhů obcí.
  5. Zhodnoťte přínosy nového způsobu napájení.
Využití řešení MAWIS Photo pro sběr dat a tvorbu 3D modelů staveb

Diplomová práce se zaměřuje na možnosti aplikace MAWIS Photo od společnosti Hrdlička spol. s r.o. pro sběr dat v terénu za použití mobilního zařízení, následnou tvorbu 3D modelů staveb a dalších forem výstupů. Nedílnou součástí je i analýza přesnosti a využitelnosti této metody v porovnání s dalšími uznávanými metodami sběru dat.

Zavádění metody BIM do procesu projektování distribuční soustavy elektro

Cílem práce  bude návrh datového standardu pro prvky distribuční soustavy elektro. Výstupem dále bude aplikace standardu a zpracování projektová dokumentace konkrétního objektu dle zásad metody BIM.

Vliv operativního řízení distribučních tarifů na toky jalového výkonu v distribuční síti EG.D.

Práce analyzuje toky jalového výkonu v sítích EG.D. v oblastech s vysokým podílem regulovatelné zátěže, v závislosti na přepínání distribučních tarifů přes systémy HDO a AMM. Zdrojem dat bude sumární měření Q v klíčových bodech vybrané části sítě. Výstupy budou použity jako podklad pro návrh postupu optimalizace distribučních ztrát a eliminace přetoků jalového výkonu do přenosové soustavy ČR.

Analýza smart meteringových dat a zpracování analytických funkcí

Digitalizace odběrných míst přináší nové příležitosti nejen pro distributora, ale i pro zákazníka (B2G, B2B a B2C), který může získat zajímavé pohledy na spotřebu elektrické energie včetně její predikce. Cílem práce je provést analýzu smart meteringových dat a vytvořit analytické funkce pracující nad nimi pro konkrétní use casy.

Databázový model topologie elektrické distribuční soustavy

Vytvoření obecného databázového modelu topologie elektrické distribuční soustavy (uzly + vazby) s  možností trasování tj. nalezení cesty (konektivity) mezi prvky a možnosti detekování  nahraditelnosti tras při výpadku.

Risk index matice - tvorba a využití

Aplikace principů Risk index matice na vytvoření matice pro prvky elektrické distribuční soustavy na základě statistických dat a zařazení jednotlivých prvků do této matice (důležitost prvku X rizikové faktory).

Využití matice pro plánování operativních a investičních nákladů při údržbě a rozvoji distribuční sítě s využitím segmentace této matice.

TÉMA JE JIŽ OBSAZENÉ - Analýza možnosti využití recloserů pro aplikaci dynamického systému automatického frekvenčního odlehčování

Analýza možnosti využití recloserů umístěných na odbočkách VN s vysokou penetrací DECE pro aplikaci dynamického systému automatického frekvenčního odlehčování.

Křivky stárnutí pro prvky distribuční soustavy

Metodika tvorby křivek stárnutí pro jednotlivé prvky distribuční soustavy na základě statistických dat o poruchách. Tj. závislost pravděpodobnosti selhání prvku distribuční soustavy od jeho stáří.

Optimalizace velikosti FVE pro administrativní objekty v kombinaci s tepelným čerpadlem

Práce řeší optimalizaci návrhu fotovoltaické elektrárny v kombinaci s tepelným čerpadlem pro dva typy administrativních budov. Prvním typem je administrativní budova o velikosti 150-300m2 a druhým typem je administrativní budova o velikosti 1000-3000m2. Cílem optimalizace je navrhnutí nejefektivnějšího řešení z pohledu pořizovacích a provozních nákladů v kombinaci s maximálním využitím vyrobené energie v rámci objektu.

TÉMA JE JIŽ OBSAZENÉ - Návrh a ověření testovacích scénářů rozvíjejících se poruch pro DS Brno střed

Diplomová práce se věnuje rozpracování testovacích scénářů s ohledem na plánované testy  v síti Brno-Střed. Ve vazbě na navržené scénáře bude zpracována zkratová analýza s optimalizačními opatřeními pro snížení zkratových proudů. Veškeré analýzy budou převedeny prostřednictvím numerického modelu mřížové sítě Brno-Střed v simulačním prostředí MATLAB.

IT Téma: Automatizace obslužných procesů u B2B zákazníků

Využití moderních technologií pro zpracování různých požadavků, automatizace zadávání dat do systému SAP/Neptun (oceňovací systém), spolupráce mezi systémy, jejich propojení.

Vhodné pro studenty se specifikací studia: Technické (IT) - zejména: Machine learning, API, automatizace (robotické zpracování).

Využití odpadního tepla/chladu ve výrobním závodu

Analýza možností využití odpadního tepla/ chladu ve výrobním závodu.
Popis možných oblastí pro využití odpadní energie a její další využití ve výrobním závodě. Koncepční návrh jednotlivých možností využití odpadní energie. Technické a ekonomické zhodnocení navrhovaných opatření pro využití odpadní energie, možnost implementace opatření již do úvodní fáze návrhu technologií pro výrobní závod.

Vývoj v teplárenství – decarbonizace / decentralizace / potenciál nových zdrojů

Na základě vývoje současného teplárenství bude docházet k decarbonizaci velkých teplárenských zdrojů a tím i řízená decentralizace. Následně zde vzniká příležitost pro nově instalované lokální výtopny či malé decentrální zdroje kombinované výroby a tepla. 

Pokud vás některé z vypsaných témat diplomových prací zaujalo, neváhejte se na nás obrátit.
Pro více informací nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu ivana.chlumakova@eon.cz.

Zaujalo vás některé z nabízených témat diplomových prací?

Tak neváhejte a kontaktujte nás: