Přejít k hlavnímu obsahu

Souhlas s podmínkami

Potvrzení o kvalifikovaném elektrikáři a splnění následujících podmínek

P O T V R Z E N Í

Udělením souhlasu s tímto Potvrzením prohlašuji, že z pohledu Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a dále souvisejících předpisů a norem jsem kompetentní bezpečně vykonávat činnost na elektrickém zařízení.

V případě, že budu provádět práce, při kterých budu potřebovat vstup do zařízení distribuční soustavy společnosti EG.D, a.s. (hlavní domovní skříň, pojistková skříň, rozpojovací skříň, apod.), mám pro konkrétní odběrné místo, u kterého budu provádět odplombování, jednorázově povoleno:

 • vizuální kontrolu a identifikaci hlavního domovního vedení (dále HDV)
 • měření elektrických veličin, nutno použít měřicí přístroje CAT IV
 • vyjmutí a následné vložení pojistky, vypnutí/zapnutí jističe – v souvislosti s prací v elektroměrovém rozváděči zákazníka
   

Při těchto činnostech se zavazuji a prohlašuji, že:
 

 • beru na vědomí rizika, která mi hrozí. Zejména úraz elektrickým proudem a úraz způsobený el. obloukem, případně pád z výšky nebo do hloubky, a to dle umístění el. zařízení
 • tyto práce jsou považovány z hlediska PNE 33 0000-6 a ČSN 50110-1 za práce pod napětím a je nutné je takto provádět
 • mám vzhledem k výše uvedenému veškeré kvalifikační předpoklady pro tyto práce
 • provedu před započetím činnosti analýzu rizikových míst kabelové skříně a ujistím se, zda je možné danou činnost bezpečně vykonávat  
 • použiji potřebné osobní ochranné pracovní prostředky (dále OOPP) a prostředky pro práce pod napětím (dále PPN), zejména:
  • pojistkové držadlo s rukávcem
  • přilba se štítem min. APC 1
  • rukavice pro práce pod napětím min. tř. 00
  • ochranné oblečení proti tepelným účinkům el. oblouku min.  APC 1,
  • měřicí a zkoušecí přístroje min CAT IV pro práci v distribuční síti
  • izolované nářadí pro PPN, OOPP pro práci ve výškách atd.
 • jenom pro svou vlastní potřebu provedu fotografie zařízení distribuční soustavy společnosti EG.D, a.s. před i po skončení práce
 • budu obezřetný/á a neprovedu záměnu pojistek s ostatními vývody
 • výměnu pojistek budu provádět bez zatížení, tj. při vypnutém hlavním jističi
 • pokud nedokážu jednoznačně identifikovat HDV, na kterém chci pracovat, zavolám na Nonstop linku společnosti EG.D, a.s.
 • nikdy nenechám zařízení distribuční soustavy otevřené bez dozoru
 • v žádném případě nestrhnu úřední plomby autorizovaného metrologického střediska. Jinak budu muset fakturační elektroměr vyměnit a provést opětovné úřední ověření. To vše pak bude ze strany EG.D, a.s. naúčtováno
 • po ukončení práce se přesvědčím, že jsou dveře zařízení distribuční soustavy řádně uzavřené
 • budu obezřetný/á, pokud bude na odběrném místě jiný zdroj napájení (např. FVE, záložní baterie apod.) umístěný v instalaci
 • odběrné místo bude řádně připraveno dle Připojovacích podmínek EG.D, a.s.
 • při jakýchkoliv komplikacích okamžitě zavolám na Nonstop linku společnosti EG.D, a.s.