Přejít k hlavnímu obsahu

Jedná se o sdílení elektřiny vyrobené ze společného výrobního zdroje v bytových domech mezi jednotlivé domácnosti
Základním pilířem jsou skupiny zákazníků, jejichž členové si budou moci navzájem mezi sebou sdílet elektřinu, která bude vyrobena ve společném výrobním zdroji. SVJ nebo bytové družstvo si na střechu bytového domu nechá nainstalovat např. solární elektrárnu. Elektřinu, kterou tato elektrárna vyrobí, následně sdílí jednotlivé domácnosti, které jsou zahrnuty do energetického společenství.

V rámci sdílení elektřiny je stanoveno vůdčí odběrné místo (dále jen OMv), ke kterému je připojen zdroj a následně přidružená odběrná místa (dále jen OMp), která se účastní sdílení. 
Tento model vychází z novely Vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou.

Princip sdílení elektřiny

V okamžiku, kdy instalovaný zdroj vnořený do OMv vyrábí elektrickou energii, jsou následující technické možnosti:

OMv nemá vlastní spotřebu:

Vůdčí odběrné místo nemá vlastní spotřebu.

 • Vyrobenou energii v tento moment mohou využívat přidružená odběrná místa, která se sdílení účastní a mají v danou chvíli spotřebu, na základě alokačního klíče. 
 • Pokud v danou chvíli žádné z přidružených míst nemá vlastní spotřebu, energie je dodána do distribuční soustavy a vypořádána na základě smlouvy o výkupu elektřiny.
OMv má vlastní spotřebu:

Vůdčí odběrné místo má vlastní spotřebu.

 • Vyrobenou energii nejprve využívá vůdčí odběrné místo.
 • Vzniklý přebytek nad rámec spotřeby OMv mohou využívat přidružená odběrná místa, která se sdílení účastní a mají v danou chvíli spotřebu, na základě alokačního klíče.
 • Pokud v danou chvíli žádné z přidružených míst nemá vlastní spotřebu, energie je dodána do distribuční soustavy a vypořádána na základě smlouvy o výkupu elektřiny.

 Modelový příklad

modelovy_priklad_sdileni

 1. FVE aktuálně vyrábí 12 kW.
 2. Vlivem spotřeby v OMv (2 kW) bude dodávka do hlavního domovního vedení (HDV) k alokaci mezi jednotlivá OMp 10 kW.
 3. Přidružená OM mají nastaven alokační klíč v poměru OMp1 30%, OMp2 30%, OMp3 40%.
 4. OMp1 má aktuální spotřebu 3 kW, která je při nastavené alokaci 30% z 10 kW plně pokryta z instalované FVE.
  Alokace je využita v plném rozsahu.
 5. OMp2 má aktuální spotřebu 4 kW, která je při nastavené alokaci 30% z 10 kW pokryta z části (3 kW) z instalované FVE, zbytek (1 kW) je započítán jako dodávka z distribuční soustavy (DS).
 6. OMp3 má aktuální spotřebu 1 kW, která je při nastavené alokaci 40% z 10 kW plně pokryta z instalované FVE.
  Potenciál alokace zůstal v rozsahu 3 kW nevyužit.
 7. Výsledná dodávka OMv do DS po proběhlé alokaci bude 3 kW.

Obrázek modelového příkladu ve větším měřítku najdete zde.

Pozn. vyhodnocení sdílení bude probíhat na úrovni střední hodnoty výkonu za 15min.

Info mapa

Níže je graficky znázorněn celý postup pro zahájení sdílení elektřiny:

Infomapa

Bod 0. - Přípravná fáze pro instalaci zdroje a sdílení elektřiny

Krok č. 1 - Dohoda o sdílení elektřiny mezi vlastníky bytů nebo jejich uživateli

Současný model sdílení elektřiny umožňuje sdílet elektřinu v bytovém domě pouze v rámci jednoho přípojného objektu a jedné přípojkové skříně.

Na samotném začátku je potřeba, aby členové bytového družstva / SVJ důkladně toto téma mezi sebou projednali a došli ke shodě, že mají o sdílení elektřiny zájem. V případě, že sdílení elektřiny chtějí ve svém bytovém domě, ale nevědí, jak přesně by mělo vypadat, mohou přejít ke kroku č. 2 a 3, tedy zjistit informace o spotřebě a najít vhodného partnera. Ten jim pomůže vypočítat pomocí technické a ekonomické analýzy, zda se sdílení elektřiny vůbec pro daný dům hodí a případně jak by měla vypadat jeho technická podoba.

Krok č. 2 - Výpočet průměrné spotřeby účastníků

Pro zjištění orientační výše výkonu zdroje k co největšímu pokrytí spotřeby účastníků sdílení elektřiny je potřeba znát průměrnou roční spotřebu všech těchto účastníků.

Detailnější přehled spotřeby naleznete po registraci v portálu Distribuce24.

Jakmile máte tyto údaje k dispozici, můžete přistoupit k výpočtu orientační výše instalovaného výkonu zdroje. Je třeba také zvážit, zda je stávající hodnota hlavního jističe OMv dostačující vzhledem k výši předpokládaného instalovaného výkonu zdroje.

Stanovení výše předpokládaného instalovaného výkonu solární elektrárny závisí na velikosti a poloze střechy bytového domu a možného počtu instalovaných panelů.

Krok č. 3 - Oslovení poradenské firmy k vypracování projektu, ověření technické a ekonomické realizovatelnosti

Je nutné zanalyzovat a vypočítat, kolik celý projekt bude stát a zda je finančně dostupný všem obyvatelům domu, kteří o něj mají zájem.

Technické řešení projektu pak musí být navrženo tak, aby dávalo ekonomický smysl pro jednotlivé obyvatele bytového domu, jenž se do něj chtějí zapojit. Navržený rezervovaný a instalovaný výkon pro výrobnu elektřiny by měl být spočítaný a stanovený tak, aby nedocházelo k vrácení vyrobené elektřiny z jednotlivých OMp zpět na OMv. Případná dodávka do sítě je zhodnocena dle sjednané smlouvy o výkupu. Vše by mělo být ušito jednotlivým domácnostem na míru tak, aby elektřinu byly schopny spotřebovat u sebe v bytovém domě.

Je třeba vybrat vhodné OMv v domě, ke kterému bude připojený zdroj. Je potřeba si uvědomit skutečnost, že bude-li mít OMv vlastní spotřebu, bude primárně pokryta z elektřiny vyrobené zdrojem. Tím pádem bude k dispozici pro OMp pouze elekřina vyrobená nad rámec spotřeby OMv.

Účastníci sdílení (OMv i OMp) budou moci využívat jednotarifní i dvoutarifní distribuční sazby D i C s výjimkou základních sazeb D01d, C01d a sazby C62d (podmínka stanovena v cenovém rozhodnutí ERÚ).

Všichni účastníci sdílení elektřiny mají i nadále možnost volby svého dodavatele elektřiny. Není podmínkou, aby byl evidován stejný dodavatel u všech odběrných míst, která se sdílení elektřiny v domě účastní.

Možnosti při stanovení vůdčího odběrného místa (OMv) v domě
 • Společné prostory – Zdroj nejprve pokryje spotřebu společných prostor a přebytek bude použit ke sdílení mezi OMp; výhodné v okamžiku, kdy se sdílení účastní celý bytový dům.
 • Zcela nové odběrné místo – Není zde žádná vlastní spotřeba a veškerá vyrobená energie může být použita ke sdílení mezi OMp. Zde je potřeba počítat s investicí při zřízení nového odběrného místa.
 • Byt – Zdroj nejprve pokryje spotřebu konkrétního bytu a až následný přebytek bude použit ke sdílení mezi ostatní OMp.

Ekonomickou návratnost projektu ovlivňují zejména ceny technologie výrobního zdroje, silové energie, distribučních tarifů a náklady na partnera zajišťujícího projekt a navržené řešení. Všechny náklady a ceny se budou v čase měnit. Samotnou návratnost projektu dále určí to, zda se povede získat dotaci a splnit všechny podmínky pro její udělení, což je vhodné probrat s vaším partnerem.

Jakmile bytový dům zná cenu projektu a je ji ochoten akceptovat, tak je nutné rozhodnout o tom, jak bude výstavba financována a to, jaké budou podíly jednotlivých účastníků. Výše investice jednotlivých obyvatel bytových jednotek do výrobního zdroje se může lišit v závislosti na jejich spotřebě elektřiny, která stanoví následně optimální výši alokačního klíče, respektive podílu na investici a následně na odběru vyrobené elektřiny.

Akumulace

U standardních OM, kde je dodán systém s akumulací, se akumulace využije pouze v OMv, kde je akumulace instalovaná.

Nejčastější otázky

Musí se sdílení elektřiny v bytovém domě účastnit všechny jeho bytové jednotky nebo jen ty bytové jednotky, které o sdílení elektřiny mají zájem?

Sdílení elektřiny se můžou účastnit pouze ty bytové jednotky, které o něj mají zájem. Bytové jednotce, jež nemá o sdílení elektřiny zájem, zůstává nadále stávající odběrné místo s měřením typu C.  

Musí být sdílení skutečně pouze v rámci jednoho hlavního domovního vedení, nelze elektřinu sdílet i s vedlejším vchodem?

Současný model sdílení elektřiny umožňuje sdílet elektřinu v bytovém domě pouze v rámci jednoho přípojného objektu a jedné přípojkové skříně.

Je možné sjednotit odběry z více vchodů na jeden přípojný objekt?

Sjednocení odběrů z více vchodů na jeden přípojný objekt by bylo otázkou zásadní rekonstrukce vnitřní elektroinstalace domu. Tato případná změna se neobejde bez souhlasu EG.D, tento souhlas je vázaný na technické dopady uvedené změny zapojení na distribuční síť a posouzení konkrétních projektových úprav vnitřní elektroinstalace domu. 

Může být zavedeno více vůdčích odběrných míst v domě?

Ne, v celém domě může být pouze jedno.

Co se stane, když poměrnou část vyrobené elektřiny danou alokačním klíčem nespotřebuji na svém OMp z důvodu, že během dne nemám tak vysokou spotřebu?

Předně si je důležité zanalyzovat vaši spotřebu na OMp během dne. Ideální je, pokud si zvolíte alokační klíč vyrobené elektřiny z výrobního zdroje na míru tak, abyste měli vždy v reálném čase přesně pokrytý odběr v OMp elektřinou vyrobenou z výrobny.

Pokud budete mít v reálném čase v OMp nižší spotřebu elektřiny, než je Vám přiděleno alokačním klíčem, tak následně může vzniknout přetok do distribuční soustavy.

Je možné sdílet elektřinu i v rodinném domě s více elektroměry?

Ano. Podmínkou je, že všechny elektroměry musí být připojeny v rámci jednoho přípojného objektu a jedné přípojkové skříně a současně je zde připojen výrobní zdroj. 

Lze vyrobenou elektřinu sdílet se svým sousedem? 

Ne. Zatím je možné sdílet elektřinu pouze v rámci jednoho přípojného objektu a jedné přípojkové skříně.

Bod 1. - Vyřízení Smlouvy o připojení zdroje pro vůdčí OM (OMv)

Krok č. 1 - Podání žádosti o připojení zdroje pro OMv u distributora

Jako distributor musíme nejdříve posoudit, zda lze výrobnu k distribuční soustavě připojit. Z vaší strany proto musí dojít k podání žádosti o připojení výrobny se všemi požadovanými přílohami.

Společnost EG.D, a.s. musí být schopná garantovat bezpečný a spolehlivý provoz naší distribuční soustavy pro všechny zákazníky na našem distribučním území. Z toho důvodu musí možnosti připojení výrobny posoudit náš technik, který stanoví finální podmínky připojení k distribuční soustavě a vystaví případně návrh Smlouvy o připojení (dále jen SOP), bude-li připojení výrobny k distribuční soustavě možné. Tyto podmínky mohou výrazně ovlivnit realizovatelnost projektu na sdílení elektřiny v bytovém domě.  

V návrhu SOP může být uvedený vámi požadovaný nebo ponížený rezervovaný výkon, a to v závislosti na kapacitě sítě v dané lokalitě. V jistých případech může z naší strany dojít i k zamítnutí připojení výrobny, což projekt na sdílení elektřiny v bytových domech znemožní zrealizovat.

Stávající odběrné místo

Více informací k podání žádosti o připojení výrobny a seznam povinných příloh najdete pod odkazem zde.

Nové odběrné místo

V případě, že budete k připojení zdroje zřizovat zcela nové odběrné místo, více informací k podání žádosti najdete pod odkazem zde.

Pro samotné podání žádosti můžete využít online formulář:

 • Stávající odběrné místo (hladina NN) – zde
 • Nové odběrné místo (hladina NN) – zde
Krok č. 2 - Uzavření Smlouvy o připojení zdroje mezi zákazníkem a distributorem

Na základě žádosti uděláme technické posouzení a bude-li připojení výrobny možné, nejpozději do 30 dnů vám pošleme návrh Smlouvy o připojení poštou.

V návrhu Smlouvy o připojení najdete přesné informace o termínu připojení, přípravě odběrného místa i podílu na oprávněných nákladech.

Jeden ze dvou obdržených výtisků návrhu smlouvy nám do 30 dnů zašlete podepsaný zpět.

Bod 2. - Instalace zdroje v bytovém domě

Instalace a připojení zdroje v objektu

V momentě, kdy je oboustranně podepsaná SOP a stanoveny podmínky připojení výrobního zdroje, lze provést instalaci a připojení zdroje v objektu bytového domu do OMv.

Při úpravě odběrného místa je nutné postupovat dle Požadavků na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí.

Mezi důležité požadavky na umístění, provedení a zapojení patří například:

 • elektroměr nesmí být zakryt odnímatelným krytem (maskou);

  • včetně společných ER pro více OM
    

 • hlavní jistič před elektroměrem musí splňovat aktuální připojovací podmínky (kapitola č.10);

  • charakteristika B, proudová hodnota ve jmenovité řadě, zkratová schopnost jističe min 10 kA, nezáměnné označení proudové hodnoty HJ
    

 • pro každé odběrné místo s 2-tarifní sazbou, kde je podmínka blokování spotřebičů, je instalováno ovládací relé (podle specifikací připojovacích podmínek; v majetku zákazníka);

 • společné nebo skupinové ovládání blokovaných spotřebičů musí být upraveno na ovládání pro každý elektroměr samostatně;

 • možnost vyvedení externí antény v případech, kde není dostatečný signál mobilního operátora pro dálkový odečet měření;

  • při nedostatečném signálu musí být umožněno vymístění antény pro každé odběrné místo
    

 • prostor v rozváděči musí umožnit instalaci průběhového elektroměru.

  • prostor v rozváděči musí odpovídat požadavkům pro jednofázový nebo třífázový elektroměr v aktuálních připojovacích podmínkách (kapitola č. 7)

Bod 3. - Umožnění trvalého provozu (dříve nazváno První paralelní připojení)

Krok č. 1 - Doložení podkladů pro umožnění trvalého provozu

Jakmile máte nainstalovanou výrobnu, zažádejte si u nás o umožnění trvalého provozu (dále jen UTP)

Více informací k podání žádosti o UTP, formulář k vyplnění a seznam povinných příloh najdete zde.

Krok č. 2 - Provedení umožnění trvalého provozu a výměna elektroměru

Doložené podklady zkontrolujeme a v případě, že je vše v pořádku, stanovíme termín pro ověření zdroje a výměnu elektroměru za průběhové měření.

V případě, že se jedná o zcela nový odběr, je stanoven termín pro ověření zdroje a montáž průběhového měření.

Bod 4. - Sjednání smlouvy na výkup elektřiny

Musíte sjednat smlouvu o výkupu

V tomto okamžiku si musíte sjednat s libovolným obchodníkem s elektřinou smlouvu o výkupu na vámi vyrobenou elektřinu a zajistit si pro OMv odpovědnost za odchylku v informačním systému OTE, a.s. Číslo výrobního EAN máte k dispozici po zaregistrování se na našem portálu Distribuce24.

Bod 5. - Podání žádosti o sdílení elektřiny a uzavření smluv pro přidružená odběrná místa

Krok č. 1 - Podání žádosti o sdílení elektřiny s alokačním klíčem u distributora

Nyní je potřeba vyplnit žádost o registraci sdílení elektřiny mezi OMv a OMp v bytovém domě, která se vyplňuje pro odběrná místa (EAN) OMv i OMp společně.

Jedná se o společný projekt bytového domu, proto pokud by nebylo možné ověřit možnosti připojení u kteréhokoliv z odběrných míst, může naše společnost registraci OMv a OMp v bytovém domě odmítnout.

Žádost o sdílení elektřiny můžete podat dvěma způsoby:

1. Na portálu Distribuce24

 • Registrovaným zákazníkem
 • V případě, že za vás žádost podává pověřená osoba (např. zprostředkovatelská nebo realizační firma), je možné požádat o registraci ve formě Žadatel
 • Dále je k žádosti potřeba nahrát Přílohu žádosti s podpisy všech účastníků sdílení, kde svými podpisy potvrzují alokační rozsah. Součástí přílohy je i Plná moc, kde zákazníci a výrobce v OMv a OMp udělují Žadateli plnou moc k podání žádosti, přijímání informací o stavu vyřizování žádosti a přijímání informací o sdílení elektřiny a k jejich správě.

 

2. Vyplněním formuláře D41

 • Součástí formuláře je Plná moc, kde zákazníci a výrobce v OMv a OMp udělují Žadateli plnou moc k podání žádosti, přijímání informací o stavu vyřizování žádosti a přijímání informací o sdílení elektřiny a k jejich správě včetně souhlasu s alokačním rozsahem
 • Vyplněný formulář zašlete e-mailem na adresu retail@egd.cz

 

Podáním žádosti zákazníci dávají naší společnosti na vědomí, že se chtějí účastnit sdílení elektřiny v bytovém domě. Požadavek následně posoudíme a ověříme, zda jsou splněny všechny náležitosti a podmínky pro sdílení elektřiny v bytovém domě. 

Krok č. 2 - Uzavření Smluv o připojení pro všechna přidružená odběrná místa

Všem zákazníkům na OMp jsou následně vystaveny nové SOP, kde jsou stanoveny podmínky připojení pro to, aby mohlo být instalováno průběhové měření a následně mohlo dojít k zahájení sdílení elektřiny v bytovém domě. Ze strany všech zákazníků je nutné nové SOP podepsat a odeslat zpět do naší společnosti.

Krok č. 3 - Příprava OMp dle připojovacích podmínek

Jakmile dojde k uzavření SOP, tak zákazník musí připravit své OMp dle podmínek stanovených ve smlouvě. V některých případech bude nutné provést zásah do elektroinstalace, tak aby byly podmínky připojení ze strany zákazníků v OMp splněny a mohlo dojít k instalování průběhového měření elektřiny ze strany naší společnosti.

Při úpravě odběrných míst je nutné postupovat dle Požadavků na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí..

Mezi důležité požadavky na umístění, provedení a zapojení patří například:

 • elektroměr nesmí být zakryt odnímatelným krytem (maskou);

  • včetně společných ER pro více OM
    

 • hlavní jistič před elektroměrem musí splňovat aktuální připojovací podmínky (kapitola č.10);

  • charakteristika B, proudová hodnota ve jmenovité řadě, zkratová schopnost jističe min 10 kA, nezáměnné označení proudové hodnoty HJ
    

 • pro každé odběrné místo s 2-tarifní sazbou, kde je podmínka blokování spotřebičů, je instalováno ovládací relé (podle specifikací připojovacích podmínek; v majetku zákazníka);

 • společné nebo skupinové ovládání blokovaných spotřebičů musí být upraveno na ovládání pro každý elektroměr samostatně;

 • možnost vyvedení externí antény v případech, kde není dostatečný signál mobilního operátora pro dálkový odečet měření;

  • při nedostatečném signálu musí být umožněno vymístění antény pro každé odběrné místo
    

 • prostor v rozváděči musí umožnit instalaci průběhového elektroměru.

  • prostor v rozváděči musí odpovídat požadavkům pro jednofázový nebo třífázový elektroměr v aktuálních připojovacích podmínkách (kapitola č. 7)

Bod 6. - Výměna elektroměrů na přidružených OM

Výměna elektroměrů

Výměna elektroměrů je ze strany naší společnosti provedena až v momentě, kdy máme doručené zpět všechny podepsané SOP zákazníků na OMp a OMp jsou připravena dle připojovacích podmínek na výměnu elektroměrů. V tomto momentě dojde ze strany naší společnosti k zaplánování servisních zakázek na výměnu elektroměrů u všech zákazníků na OMp, kteří se chtějí sdílení účastnit.

Termín výměny elektroměrů bude ze strany distributora dopředu oznámený. Ze strany obyvatel bytového domu by měla být zajištěna přístupnost elektroměrových rozvaděčů.

Jakmile jsou vyměněny elektroměry za průběhové měření u všech OMp, je vše připraveno na zahájení sdílení elektřiny v bytovém domě.

Nejčastější dotazy

Smlouvu o SOP jsme už pro naše OMp podepsali a odeslali zpět na EG.D, a.s., tak proč nemáme zatím osazeno průběhové měření?

Naše společnost provede osazení OMp průběhovým měřením až v momentě, kdy budou vráceny nazpět všechny podepsané SOP ode všech zákazníků na OMp. Sdílení elektřiny v bytovém domě může být zahájeno stejně až v momentě, kdy jsou osazena všechna OMp průběhovým měřením.

Co máme dělat v případě, že nedošlo na našem OM k výměně elektroměru z důvodu závad?

Zjištěné závady naleznete v kontrolním listu závad, kteří naši pracovníci nechali na místě, nebo vám byl zaslán e-mailem. Jakmile budete mít závady odstraněny dejte nám vědět na emailovou adresu retail@egd.cz, abychom mohli zaplánovat novou servisní zakázku. V případě, že dle Kontrolního listu závad vyžadujeme novou revizní zprávu, zašlete nám ji na uvedenou e-mailovou adresu.

V termínu výměny elektroměrů jsme neměli přístupný elektroměrový rozvaděč a výměna u nás neproběhla. Co máme dělat?

V tomto případě je nutné kontaktovat naši společnost na e-mailové adrese retail@egd.cz pro zaplánovaní nové servisní zakázky na osazení průběhového měření a ve stanoveném termínu zajistit zpřístupnění elektroměrového rozvaděče.

Bod 7. - Zahájení sdílení elektřiny

Zahájení sdílení elektřiny v bytovém domě

Po instalaci průběhového měření u všech OMp v bytovém domě provede naše společnost od 1. dne následujícího měsíce registraci OMv a OMp u OTE, a.s. a zahájí vyhodnocování naměřených hodnot spotřeby a dodávky podle nastaveného alokačního klíče, čímž dojde k zahájení sdílení elektřiny v bytovém domě.

Informace o registraci OMv a OMp u OTE, a.s. budou mít k dispozici obchodníci jednotlivých zákazníků v bytovém domě. Elektřina vyrobená společnou solární elektrárnou v bytovém domě od okamžiku zahájení vyhodnocování naměřených hodnot spotřeby a dodávky podle nastaveného alokačního klíče by měla zákazníkům přinést finanční úsporu na jejich odebrané množství elektřiny vstupující do zúčtování dodávek elektřiny.

Vzhledem ke změně měření na průběhové dochází také ke změně fakturačního cyklu. U průběhového měření je nastavena měsíční fakturace bez zálohových plateb.

Nejčastější dotazy

Téměř u všech zákazníků s OMp se povedlo nainstalovat průběhové měření v tomto měsíci. Můžete u OTE, a.s. od příštího měsíce registrovat příznaky OMv a OMp alespoň u těch míst, kde jsou už průběhová měření?

Naše společnost provede registraci příznaku OMv a OMp v bytovém domě až poté, co dojde k osazení všech OMp průběhovým měřením.

Realizování změny ve sdílení elektřiny v bytovém domě

Realizování změny ve sdílení elektřiny v bytovém domě

Pro změnu v již realizovaném sdílení elektřiny v bytovým domě je nutné získat nejprve souhlas všech stávajících účastníků sdílení. Za bytový dům se tedy i o změnu musí žádat pouze hromadně. Pro provedení změny je nezbytné znát ID společenství, které vám bylo sděleno při jeho zřízení.

Vaši žádost můžete podat e-mailem na adresu retail@egd.cz.

Změny, které mají vliv na sdílení, a je třeba žádat o změnu prostřednictvím žádosti:
-   Přidání/odebrání účastníka sdílení
-   Změna kontaktních údajů – bude se vyplňovat pouze pro ty, kteří hlásí změnu
-   Změna rozložení alokačního klíče
-   Ukončení celého společenství

Změny, které nemají vliv na sdílení:
-   Změna instalovaného výkonu/rezervovaného výkonu na OMv
-   Změna zákazníka na vůdčím/přidruženém OM 
-   Změna rezervovaného příkonu (HJ), nebo sazby na vůdčím/přidruženém OM

 

Nejčastější dotazy

Kdy bude podaná změna realizovaná?
V případě, že je vše v pořádku, tak jsou změny ze strany naší společnosti realizovány od 1.dne následujícího kalendářního měsíce v souladu s § 49 odst. 7 vyhlášky č. 408/2015 Sb.

Přehled využité energie ze sdílení

Přehled využité energie ze sdílení

Přehled o využití sdílené elektřiny na OMp naleznete ve vaší faktuře, kde bude uvedena vaše celková spotřeba versus spotřeba, od níž je odečtena sdílená elektřiny.
Informace o naměřených datech naleznete také na portálu Distribuce24.