Přejít k hlavnímu obsahu

Sdělení pro účastníky trhu s elektřinou

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel regionální distribuční soustavy tímto účastníkům trhu s elektřinou sděluje, že přijal nová pravidla pro vyřizování požadavků účastníků trhu na sjednání snížení hodnoty roční rezervované kapacity (RK) před uplynutím doby 12 měsíců od sjednání poslední změny hodnoty RK, a dále nová pravidla pro sjednání dočasného pozastavení vyhodnocování účiníku.

Pravidla pro snižování hodnoty roční rezervované kapacity

Tato pravidla se uplatní na vztahy s těmi účastníky trhu s elektřinou, kteří si na svoje jméno a na svůj účet u provozovatele distribuční soustavy sjednávají služby distribuční soustavy na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí. Jedná se o zákazníky nebo dodavatele elektřiny, se kterými provozovatel distribuční soustavy sjednal smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy, popřípadě rámcovou smlouvu o zajištění služeb distribuční soustavy.

Společnost EG.D, a.s. podle nově přijatých pravidel vyhoví požadavku účastníka trhu na snížení roční rezervované kapacity i před uplynutím 12 měsíců od sjednání poslední změny RK v následujících případech:

 • Následky živelných katastrof
  Jedná se zpravidla o následky živelných katastrof, jako jsou např. povodně, rozsáhlé požáry či tornáda.

  V případě povodní je zákazník zpravidla nucen zvýšit hodnotu roční rezervované kapacity, aby mohl na časově omezené období zprovoznit např. mobilní vysoušecí jednotku. Vznik takové živelné katastrofy oznámí zákazník, příp. jeho dodavatel, při žádosti o zvýšení hodnoty roční rezervované kapacity. Po odstranění následků povodně zákazník požádá o snížení sjednané hodnoty roční rezervované kapacity zpět na hodnotu před vznikem živelné katastrofy.
  V případě rozsáhlého požáru nebo tornáda (v zasažených oblastech) je zpravidla zákazník nucen snížit hodnotu roční rezervované kapacity, po dobu, kdy nelze připojený objekt v důsledku živelné katastrofy užívat. Na místo toho bude připojený objekt nutno zrekonstruovat či obnovit. Vznik takové živelné katastrofy oznámí zákazník, příp. jeho dodavatel, při žádosti o snížení hodnoty roční rezervované kapacity.
  V případě rozsáhlého požáru zákazník, příp. jeho dodavatel doloží provozovateli distribuční soustavy záznam o požáru od Policie ČR nebo Hasičského záchranného sboru.
 • Změna zákazníka na OM
  V odběrném místě dojde ke změně zákazníka, který v odběrném místě bude provozovat zcela odlišnou ekonomickou činnost. Typickým příkladem je slévárna nebo jiný obdobný energeticky náročný provoz v odběrném místě, a nový vlastník odběrného místa bude provozovat např. pouze skladiště.
 • Změna technologie v odběrném místě
  Jedná se o obdobný případ, ale bez toho, aby došlo ke změně zákazníka v odběrném místě. Zákazník případně jeho dodavatel požádá o snížení roční RK před uplynutím 12 měsíční doby od sjednání poslední změny, a žádost doloží prohlášením o změně technologie nebo způsobu využití odběrného místa, ve kterém dojde k výraznému snížení energetické náročnosti
 • Dělení odběrného místa
  Na základě požadavku zákazníka dojde k rozdělení odběrného místa na více odběrných míst nebo na základě žádosti o připojení má v dosavadním odběrném místě vzniknout nové samostatně připojené odběrné místo. V takovém případě je možné sjednat  hodnotu roční RK  na nově vzniklé odběrné místo a v původním odběrném místě hodnotu roční RK smluvně snížit.
 • Snížení hodnoty rezervovaného příkonu
  Na základě požadavku zákazníka dojde ke snížení hodnoty rezervovaného příkonu v odběrném místě sjednané ve smlouvě o připojení pod hodnotu roční RK.

 

Pravidla pro dočasné nevyhodnocování účiníku

Společnost EG.D, a.s. dále vyhoví žádosti o dočasné nevyhodnocování účiníku v tomto případě:

 • Provádění rekonstrukce vstupní rozvodny a trafostanice při současném odstavení kompenzačního zařízení
  Žadatel nejpozději 3 měsíce před plánovaným odstavením kompenzačního zařízení požádá o pozastavení vyhodnocování účiníku. Žádost bude podepsána osobou oprávněnou v této věci za zákazníka jednat. Pozastavení vyhodnocování účiníku bude schváleno (sjednáno) na nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu 6 měsíců. O podání žádosti a záměru odstavení kompenzačních zařízení bude informován Centrální dispečink 110 kV u zákazníků připojených na hladinu 110kV a příslušný dispečink 22kV u zákazníků připojených na hladinu 22kV. Pokud zákazník nebude v období odstavení kompenzačního zařízení postupovat podle pokynů dispečinku nebo dojde k ovlivnění kvality napětí mimo povolené hodnoty vlivem odběru elektřiny z distribuční soustavy bez kompenzace, provozovatel distribuční soustavy si vyhrazuje právo s okamžitou platností obnovit vyhodnocování účiníku a uplatňování kompenzačních plateb v souladu s cenovými předpisy.

 

Společné

Společnost EG.D, a.s. upozorňuje, že sjednání snížení hodnoty RK na základě požadavku účastníka trhu nebo nevyhodnocování účiníku bude předcházet posouzení splnění uvedených podmínek. Při posuzování splnění podmínek si může společnost EG.D, a.s. od žadatele vyžádat dodatečné doklady nebo informace.

Společnost EG.D, a.s. upozorňuje, že uvedená pravidla pro sjednání změn RK nebo nevyhodnocování účiníku může jednostranně změnit nebo zrušit. Zejména může ke změně pravidel dojít v případě, pokud by došlo ke změně stávající právní úpravy, která sjednání snížení roční RK i před uplynutím 12 měsíční doby na základě dohody mezi provozovatelem soustavy a daným účastníkem trhu umožňuje bez dalších podmínek. Obdobné platí pro ujednání o dočasném nevyhodnocování účiníku.

Žádosti na sjednání snížení hodnot RK nebo dočasné nevyhodnocování účiníku prosím zasílejte na adresu distribuce@egd.cz