Přejít k hlavnímu obsahu

Projekty TA ČR

Výzkumné a vývojové projekty - podpora vysokoškolského výzkumu

Společnost EG.D se zapojuje do několika výzkumných a vývojových projektů předložených do programů podpory Technologické agentury ČR (TA ČR). Za každým z projektů stojí uskupení minimálně jedné výzkumné organizace a jednoho nebo více podniků. Jejich úlohou je především dohlížet na směřování vyvíjených technických řešení a zajistit tak jejich uplatnitelnost a využitelnost v praxi. EG.D se již zapojila do jedenácti takových projektů, u nichž je možnost čerpat dotaci na vlastní zaměstnance zapojené do řešení projektů. U několika dalších projektů plníme úlohu „odborného konzultanta“, zde se na nás možnost čerpat dotace nevztahuje. Prostřednictvím programů podpory TA ČR je možné spolufinancovat především náklady na mzdy zaměstnanců zapojených do řešení projektů a související administrativní náklady. Konkrétními výstupy, na jejichž vývoji se zaměstnanci EG.D podílí, jsou například nové typy detektorů poruch na izolovaných vodičích VN, vývoj softwaru pro dispečerské řízení či testování smart meterů nebo některé druhy komunikačních technologií. I nadále se snažíme podporovat výzkumné instituce a reagujeme na aktuální vývoj v energetice např. zapojením se do nových konsorcií ucházejících se o podporu.

Níže přinášíme přehled vybraných projektů, do nichž jsou zaměstnanci EG.D přímo zapojeni.

Projekt Chytrý systém pro řízení energie energetických sítí

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA (2018–2025)
Číslo projektu: TK02030039
Zahájení řešení 01.05.2019
Ukončení řešení 31.12.2023

Popis a cíle projektu:
Cílem projektu je vývoj nového systémového řešení pro řízení toku energie v energetické platformě komplexního systému Sophisticated Energy System (SEN) na úrovni distribučních sítí pro napájení energetických platforem obcí, měst či mikroregionů. Cílem je v rámci 5letého řešení projektu zajistit připravenost na změnu koncepce řízení energetických soustav po implementaci zimního balíčku (EU Winter Package) v souladu s Národním akčním plánem pro chytré sítě a aktualizovanou Státní energetickou koncepcí.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Théta.

Projekt Bezkontaktní detektor částečných výbojů pro distribuční vedení VN

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
Číslo projektu: TJ02000031
Zahájení řešení: 1. 3. 2019
Ukončení řešení: 28. 2. 2021

Popis a cíle projektu:
Projekt měl za úkol výzkum v oblasti bezkontaktní detekce částečných výbojů v izolaci závěsných vodičů distribučních vedení vysokého napětí. V rámci řešení byl navržen a sestrojen měřicí řetězec pro testovací provoz s bezkontaktním senzorem, který slouží k záznamům signálů výbojové činnosti uvnitř a na povrchu izolace závěsného vodiče. K vyhodnocení zaznamenaných obrazců z výstupu měřicího řetězce byl vytvořen algoritmus pro automatickou detekci přítomnosti obrazce částečných výbojů. Na základě aktivity výbojové činnosti z výstupu prototypu detektoru algoritmus automaticky vyhodnotí izolační stav vodiče.

Tento projekt byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Zéta.

Projekt Optimalizace provozních parametrů elektrické distribuční soustavy s využitím umělé inteligence

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
Číslo projektu: TJ02000157
Zahájení řešení: 1. 3. 2019
Ukončení řešení: 28. 2. 2021

Popis a cíle projektu:
Cílem projektu bylo vytvoření optimalizačního systému a strategie pro optimalizaci provozu elektrické distribuční soustavy (DS). Řídící optimalizační systém se skládá z programu a interface. Program hledá takové nastavení různých prvků soustavy, aby provoz DS byl z mnoha pohledů optimální (tj. např. provoz s minimálními náklady, s maximální spolehlivostí, …). Optimální konfigurace DS bude dosaženo např. pomocí změny topologie sítě nebo řízení lokálních zdrojů činného a jalového výkonu.

Tento projekt byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Zéta.

Projekt Vývoj prediktivního systému diagnostiky zařízení elektrických stanic

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
Číslo projektu: TK04020068
Zahájení řešení: 1. 1. 2022
Ukončení řešení: 30. 6. 2025

Popis a cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je výběr a nalezení vhodné kombinace senzoriky, systémů napájení a komunikace pro diagnostiku a signalizaci poruch u elektrických stanic se zaměřením na kabelové soubory. Výzkum a vývojové fáze jednotlivých systémů budou realizovány ve výrobním podniku s laboratorním ověřováním. S aplikačními garanty jsou jednotlivé vývojové kroky konzultovány, konečný produkt bude pilotně testován a následně komercializován. Cílovou skupinou jsou provozovatelé distribučních sítí, přičemž momentálně je projekt cílen na distribuční trafostanice VN/NN, VN kabely, kabelové koncovky a místa se zvýšenou poruchovostí. Výsledky projektu by měly zvýšit spolehlivost dodávky elektrické energie a předem upozornit na zhoršující se nebo poruchový stav distribučního zařízení.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Théta.

Projekt Řízení zátěže v prostředí distribuované energetiky

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
Číslo projektu: TK04020195
Zahájení řešení: 1. 1. 2022
Ukončení řešení: 31. 12. 2024

Popis a cíle projektu:
Projekt cílí na vytvoření HW a SW technologií umožňující decentralizované řízení provozu distribuční sítě (DS) a odběrných míst v prostředí moderní energetiky. Vědeckovýzkumné aktivity budou zaměřeny na zásadní vylepšení užitných vlastností chytrých měření a komunikačních prvků DS prostřednictvím pokročilých analytických služeb, inovovaných možností řízení a vyšší mírou zabezpečením komunikace s důrazem na cenovou přijatelnost výsledných řešení. Předpokládané inovace společně s novými koncepcemi řízení zátěže a provozu DS umožní systematický a realizovatelný přechod ze stávajícího systému řízení na flexibilní systém schopný využívat výhod penetrace nových technologií do DS a zohledňovat vliv nových stakeholderů realizujících služby technického, společenského či tržního charakteru.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Théta.

Projekt Národní centrum pro energetiku

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence
Číslo projektu: TN01000007
Zahájení řešení: 1. 1. 2019
Ukončení řešení: 31. 12. 2022

Popis a cíle projektu:
Cílem Národního centra pro energetiku (NCE) je stimulace dlouhodobé spolupráce mezi předními výzkumnými organizacemi a hlavními aplikačními subjekty na trhu v oboru energetiky. Dochází ke sdílení unikátních infrastruktur a know-how odborných týmů stávajících výzkumných center prostřednictvím řešení společných projektů aplikovaného výzkumu. Výzkumná agenda NCE je v souladu s Národní RIS3 strategií a je zaměřena na nové technologie vedoucí ke zvýšení účinnosti, bezpečnosti a spolehlivosti stávajících energetických celků, účinnému nasazení a provozu decentralizovaných zdrojů energie, využití alternativních paliv pro zajištění surovinové nezávislosti a energetické soběstačnosti ČR a zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti energetických sítí.

Konkrétněji jsme se v rámci tohoto konsorcia podíleli na dílčích projektech, které se zabývají výzkumem v oblasti přenosu velkoobjemových dat, nových komunikačních technologií pro AMM, modelem chodu mřížové sítě, výzkumem nástroje pro nastavení přetokových ochran či vývojem klasifikátoru pro snímání výbojové činnosti.

Projekt Národního centra pro energetiku je spolufinancován Technologickou agenturou ČR v rámci programu NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE 1.

Projekt Národní centrum kompetence pro Kyberbezpečnost

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence
Číslo projektu: TN01000077
Zahájení řešení: 1. 1. 2019
Ukončení řešení: 31. 12. 2022

Popis a cíle projektu:
Vznik Centra NCK je odpovědí na silnou poptávku po prakticky uplatnitelných produktech a řešeních pro zajištění kybernetické bezpečnosti kritických a nekritických informačních infrastruktur. Centrum sdružuje špičková výzkumná pracoviště a zástupce průmyslu dlouhodobě působící v oblasti kybernetické bezpečnosti, za účelem realizace kolaborativního výzkumu a vývoje technických řešení v kybernetické bezpečnosti na úrovni hardware a software a mechanismů certifikace bezpečnostních vlastností technologických produktů. Ve spolupráci s průmyslovými partnery pak centrum usiluje o uplatnění vyvinutých řešení na stále rostoucím trhu kybernetické bezpečnosti.

Do tohoto konsorcia jsme se přidali v polovině roku 2021, konkrétně spolupracujeme na tvorbě testovací metodiky pro oblast Smart Meteringu s cílem vybudování laboratoře pro bezpečnostní certifikaci zařízení v energetice a dále na návrhu řešení sdíleného pracoviště (tzv. Security Operation Center) pro výměnu bezpečnostně-relevantních informací mezi provozovateli distribuční soustavy v energetice.

Projekt Národního centra pro energetiku je spolufinancován Technologickou agenturou ČR v rámci programu NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE 1.

Máte další dotazy? Napište nám na e-mail dotace.distribuce@egd.cz.

tacr