Přejít k hlavnímu obsahu

Projekty TA ČR

Výzkumné a vývojové projekty - podpora vysokoškolského výzkumu

Společnost EG.D se zapojuje do několika výzkumných a vývojových projektů předložených do programů podpory Technologické agentury ČR (TA ČR). Za každým z projektů stojí uskupení minimálně jedné výzkumné organizace a jednoho nebo více podniků v rolích tzv. aplikačních garantů. Úlohou aplikačních garantů je především dohlížet na směřování vyvíjených technických řešení a zajistit tak jejich uplatnitelnost a využitelnost v praxi. EG.D je zapojena hned do několika takových projektů, celkový počet atakuje číslovku 10, úroveň účasti na řešení se však u jednotlivých projektů liší, a to zejména v závislosti na skutečnosti, zdali aplikační garant čerpá dotaci na své zaměstnance zapojené do řešení projektů, nebo „jen“ plní úlohu odborného konzultanta. Prostřednictvím programů podpory TA ČR je možné spolufinancovat především náklady na mzdy zaměstnanců zapojených do řešení projektů a související administrativní náklady. Konkrétními výstupy, na jejichž vývoji se zaměstnanci EG.D podílí, jsou například nové typy detektorů poruch na izolovaných vodičích VN, vývoj softwaru pro dispečerské řízení nebo některé druhy komunikačních technologií.

Přinášíme vám proto přehled projektů, do kterých je společnost EG.D zapojena právě jako interní aplikační garant.

Projekt Chytrý systém pro řízení energie energetických sítí

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA (2018–2025)
Číslo projektu: TK02030039
Zahájení řešení 01.05.2019
Ukončení řešení 31.12.2023

Popis a cíle projektu:
Cílem projektu je vývoj nového systémového řešení pro řízení toku energie v energetické platformě komplexního systému Sophisticated Energy System (SEN) na úrovni distribučních sítí pro napájení energetických platforem obcí, měst či mikroregionů. SEN budou podporovat sofistikované metody řízení a perspektivní technologie za účelem zvýšení jeho bezpečnosti, spolehlivosti, surovinové nezávislosti, energetické soběstačnosti při maximálním zapojení decentrálních, zejména obnovitelných zdrojů energie. Cílem je v rámci 5letého řešení projektu zajistit připravenost na změnu koncepce řízení energetických soustav po implementaci zimního balíčku (EU Winter Package) v souladu s Národním akčním plánem pro chytré sítě a aktualizovanou Státní energetickou koncepcí.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Théta.

Projekt Bezkontaktní detektor částečných výbojů pro distribuční vedení VN

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
Číslo projektu: TJ02000031
Zahájení řešení: 1. 3. 2019
Ukončení řešení: 28. 2. 2021

Popis a cíle projektu:
Cílem projektu je výzkum v oblasti bezkontaktní detekce částečných výbojů v izolaci závěsných vodičů distribučních vedení vysokého napětí. V rámci řešení bude navržen a sestrojen měřicí řetězec pro testovací provoz s bezkontaktním senzorem, který bude sloužit k záznamům signálů výbojové činnosti uvnitř a na povrchu izolace závěsného vodiče. K vyhodnocení zaznamenaných obrazců z výstupu měřicího řetězce bude vytvořen algoritmus pro automatickou detekci přítomnosti obrazce částečných výbojů. Na základě aktivity výbojové činnosti z výstupu prototypu detektoru algoritmus automaticky vyhodnotí izolační stav vodiče. Tento cíl bude splněn do konce doby trvání projektu.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Zéta.

Projekt Optimalizace provozních parametrů elektrické distribuční soustavy s využitím umělé inteligence

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
Číslo projektu: TJ02000157
Zahájení řešení: 1. 3. 2019
Ukončení řešení: 28. 2. 2021

Popis a cíle projektu:
Cílem projektu je vytvoření optimalizačního systému a strategie pro optimalizaci provozu elektrické distribuční soustavy (DS). Řídící optimalizační systém se bude skládat z programu a interface. Program bude hledat takové nastavení různých prvků soustavy, aby provoz DS byl z mnoha pohledů optimální (tj. např. provoz s minimálními náklady, s maximální spolehlivostí, …). Optimální konfigurace DS bude dosaženo např. pomocí změny topologie sítě nebo řízení lokálních zdrojů činného a jalového výkonu. Interface umožní zahrnout navržený program do stávajících struktur dispečerského řízení dané DS. Vytvořená optimalizační strategie bude popisovat veškeré inovace z oblasti hardware a software, které je potřeba provést pro maximální navýšení možností řízení dané DS.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Zéta.

Projekt Národní centrum pro energetiku

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence
Číslo projektu: TN01000007
Zahájení řešení: 1. 1. 2019
Ukončení řešení: 31. 12. 2020

Popis a cíle projektu:
Cílem Národního centra pro energetiku (NCE) je stimulace dlouhodobé spolupráce mezi předními výzkumnými organizacemi a hlavními aplikačními subjekty na trhu v oboru energetiky. Dojde ke sdílení unikátních infrastruktur a know-how odborných týmů stávajících výzkumných center prostřednictvím řešení společných projektů aplikovaného výzkumu. Výzkumná agenda NCE je v souladu s Národní RIS3 strategií a je zaměřena na nové technologie vedoucí ke zvýšení účinnosti, bezpečnosti a spolehlivosti stávajících energetických celků, účinnému nasazení a provozu decentralizovaných zdrojů energie, využití alternativních paliv pro zajištění surovinové nezávislosti a energetické soběstačnosti ČR a zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti energetických sítí.

Projekt Národního centra pro energetiku je spolufinancován Technologickou agenturou ČR v rámci programu NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE 1.

Máte další dotazy? Napište nám na e-mail dotace.distribuce@egd.cz.

tacr