Přejít k hlavnímu obsahu

Ve smyslu zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), jsme povinni umožnit přístup k fyzické infrastruktuře pro účely zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací oprávněné osobě na základě její žádosti a na její náklady, a to za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek včetně ceny.

Kdo je oprávněný žádat?

Ve smyslu zákona je o přístup k části naší fyzické infrastruktury oprávněná požádat, za účelem umístění vedení nebo telekomunikačního zařízení vysokorychlostních sítí, pouze oprávněná osoba, kterou je provozovatel veřejné komunikační sítě nebo povinný orgán (dále jen „žadatel“). Žádost D43 předkládá žadatel na základě úplného a správně vyplněného formuláře (viz detailní pokyny níže). Vyplněnou a podepsanou žádost spolu s povinnými přílohami a doklady můžete zaslat: 

 • e-mailem na info@egd.cz 
 • datovou schránkou EG.D, a. s. - nf5dxbu
 • poštou na adresu: 
  EG.D, a. s.
  Lidická 1873/36
  656 54 Brno

 

Zásady pro poskytování informací o fyzické infrastruktuře

V souladu s právními předpisy a technickými normami a při dodržení pravidel nediskriminace, transparentnosti, objektivnosti a přiměřenosti jsme stanovili tyto podmínky přístupu k fyzické infrastruktuře:

 

K žádosti o přístup k fyzické infrastruktuře podle § 4 zákona žadatel k žádosti doloží:

 • výpis z obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku, ne starší než 3 měsíce
 • potvrzení z elektronické databáze fyzických a právnických osob vedené ČTÚ podle § 14 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, které splnily oznamovací povinnost podle § 13 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích prokazující, že žadatel je provozovatelem veřejné komunikační sítě dle § 2 písm. j) zákona o elektronických komunikacích, ne starší než 3 měsíce; nebo doklad prokazující, že žadatel je povinným orgánem dle § 2 písm. h) zákona, např. statut, výpis z obchodního rejstříku, odkaz na zřizovací zákon apod.
 • povinné náležitosti žádosti dle § 4 odst. 2 zákona
 • vymezení fyzické infrastruktury, ke které žádá přístup
 • vyplněný vzor smlouvy 
 • specifikaci prvků vysokorychlostní sítě elektronických komunikací, které chce trvale umístit na fyzickou infrastrukturu
 • popis záměru, který odůvodňuje oprávněnost požadavku údajů a který zdůvodňuje rozsah ve vztahu k plánovanému projektu zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
 • případně jiné doplňující dokumenty, dle specifičnosti žádosti

 

K žádosti o poskytování údajů o fyzické infrastruktuře podle § 6 zákona žadatel k žádosti doloží:

 • výpis z obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku, ne starší než 3 měsíce
 • potvrzení z elektronické databáze fyzických a právnických osob vedené Českým telekomunikačním úřadem (dále jen ČTÚ) podle § 14 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, které splnily oznamovací povinnost podle § 13 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích prokazující, že žadatel je provozovatelem veřejné komunikační sítě dle § 2 písm. j) zákona o elektronických komunikacích, ne starší než 3 měsíce; nebo doklad prokazující, že žadatel je povinným orgánem dle § 2 písm. h) zákona, např. statut, výpis z obchodního rejstříku, odkaz na zřizovací zákon apod.
 • kopii vyrozumění od ČTÚ dle § 6 odst. 5 zákona o tom, že ČTÚ nemá požadovaný soubor informací, o které oprávněný žadatel žádá povinnou osobu, a povinný orgán mu je neposkytl na základě žádosti
 • popis záměru, který odůvodňuje oprávněnost požadavku údajů a který zdůvodňuje rozsah ve vztahu k plánovanému projektu zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
 • případně jiné doplňující dokumenty dle specifičnosti žádosti

 

K žádosti o průzkum fyzické infrastruktury na místě podle § 8 zákona žadatel k žádosti doloží:

 • výpis z obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku, ne starší než 3 měsíce
 • potvrzení z elektronické databáze fyzických a právnických osob vedené ČTÚ podle § 14 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, které splnily oznamovací povinnost podle § 13 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích prokazující, že žadatel je provozovatelem veřejné komunikační sítě dle § 2 písm. j) zákona o elektronických komunikacích, ne starší než 3 měsíce; nebo doklad prokazující, že žadatel je povinným orgánem dle § 2 písm. h) zákona, např. statut, výpis z obchodního rejstříku, odkaz na zřizovací zákon apod.
 • vyplněný vzor smlouvy (pozn. vzor bude zveřejněn později)
 • popis záměru, který odůvodňuje oprávněnost požadavku údajů a který zdůvodňuje rozsah ve vztahu k plánovanému projektu zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
 • případně jiné doplňující dokumenty dle specifičnosti žádosti

   

  Vzor smlouvy o přístup k fyzické infrastruktuře
   
  Ceník