Přejít k hlavnímu obsahu

Připojování a regulace obnovitelných zdrojů energie (OZE)

Často kladené otázky

Jak bude probíhat regulace činného výkonu výrobny složené z různých typů obnovitelných zdrojů energie (OZE), např. bioplynová elektrárna (BPE) a fotovoltaická elektrárna (FVE) atd.?

Regulace činného výkonu P bude pro danou výrobnu jenom jedna, vztažena k sumě instalovaného výkonu všech zdrojů. Regulační stupně P budou standardně řešeny podle Pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS), pokud se výrobce nedomluví s distributorem jinak.

Proč je nutná dálková regulace činného výkonu u výroben připojených do lokální distribuční soustavy (LDS) i v případech, kdy tyto LDS nedodávají do distribuční soustavy žádnou energii?

Řídíme se platnými Pravidly provozování distribuční soustavy (PPDS), kde jsou v příloze 4 stanoveny podmínky pro řízení činného výkonu výrobny. Dle její předmluvy jsou tato pravidla platná i pro výrobny připojené do sítí provozovatelů LDS.

Bude požadována možnost kombinované regulace výkonu P, Q současně, např. nastavení stupně P = 30 % a současně Q = 0,95 kap?

Ano, od 20 % činného výkonu výrobny mohou být požadovány všechny stupně účiníku k nastaveným výkonovým stupňům činného výkonu 30 %, 60 % a 100 % (případně 50 %, 70 %, 100 % u KGE, BPE).

Musíme předělávat hodnoty stupňů regulace P dle nového znění Pravidel provozování distribučních soustav (PPDS), když jsme výrobnu připojili už dříve a máme ji zrealizovánu na hodnoty 0-30-60-100?

Zprovozněnou a funkční stupňovou regulaci P nemusíte předělávat.

Naši výrobnu jsme dělali na etapy, přičemž první etapa nemá realizovanou stupňovou regulaci činného výkonu P a druhá etapa ji má. Je nutné dodělávat stupňovou regulaci P i na první realizační etapu?

Ano, požadujeme realizaci stupňového řízení P dle platných Pravidel provozování distribučních soustav (PPDS), příloha 4, bez výjimek.

Jak bude probíhat regulace jalového výkonu výrobny složené z různých typů obnovitelných zdrojů energie (OZE), např. bioplynová elektrárna (BPE) a fotovoltaická elektrárna (FVE) atd.?

Regulace jalového výkonu Q bude pro danou výrobnu pouze jedna, realizována regulací v 5 stupních účiníku 0,95 kapacitní, 0,97 kapacitní, 1, 0,97 induktivní, 0,95 induktivní. Regulační stupně účiníku budou standardně řešeny podle Pravidel provozování distribučních soustav (PPDS), pokud se výrobce nedomluví s distributorem jinak.

K jakému místu se mají nastavovat stupně regulace jalového výkonu Q (hodnoty účiníku 0,95 kapacitní-0,97kapacitní-1-0,97 induktivní-0,95 induktivní)? Mají být tyhle hodnoty vztaženy k předávacímu místu nebo na jednotlivých střídačích?

Požadujeme nastavování hodnot účiníku k předávacímu místu dle Pravidel provozování distribučních soustav (PPDS), příloha 4. Navíc je třeba zmínit hledisko smluvní, protože v režimu, kdy se výrobna chová jako odběr z distribuční soustavy (DS), je účtován majiteli výrobny poplatek za dodávku/odběr jalového výkonu do/z DS dle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Je tedy v zájmu investora výrobny, kapacitní část jalového výkonu kompenzovat.

Jak je měřena a účtována jalová složka energie v souvislosti s dálkovou regulací jalového výkonu výrobny?

Pro vybrané typy výroben požadujeme funkční stupňovité řízení účiníku výrobny v rozsahu 0,95 kapacitní – 0,95 induktivní. Toto řízení je požadováno pouze v režimu, kdy výrobna dodává činnou energii do distribuční sítě (DS). Dodávka /odběr jalové energie do/z distribuční sítě v tomto režimu provozu výrobny není zpoplatněná.

Elektroměry instalované pro měření výroben jsou naprogramovány jako 6Q. To znamená, že měří jak pro odběr, tak i pro dodávku činnou a jalovou energii. Jalová energie je rozdělená na induktivní a kapacitní, každá je měřená samostatně. Elektroměr přepíná mezi odběrem a dodávkou dle toku činné energie. Pokud je elektroměr přepnut v režimu dodávky činné energie do distribuční sítě, pak se jalová energie načítá do dvou samostatných kvadrantů (kapacitního a induktivního) a tyto energie nejsou zpoplatněny. Pokud je elektroměr přepnut v režimu odběru činné energie z distribuční sítě, pak se kapacitní i induktivní složka jalového výkonu načítá do jiných dvou samostatných kvadrantů. Tyto jalové složky jsou pak zpoplatněny dle platného cenového rozhodnutí ERÚ.

Jak bude řešen rozpor mezi udržováním nařízené hodnoty účiníku a požadavkem udržování neutrální hodnoty účiníku 0,95 – 1 induktivní dle připojovacích podmínek, kdy při nedodržování neutrální hodnoty účiníku je ze strany distributora účtována sankce?

Pro vybrané typy výroben požadujeme funkční stupňovité řízení účiníku výrobny v rozsahu 0,95 kapacitní – 0,95 induktivní. Toto řízení je požadováno pouze v režimu, kdy výrobna dodává činnou energii do distribuční sítě (DS). Dodávka /odběr jalové energie do/z distribuční sítě v tomto režimu provozu výrobny není zpoplatněná.

Pokud je elektroměr přepnut v režimu odběru činné energie z distribuční sítě, pak se kapacitní i induktivní složka jalového výkonu načítá do jiných dvou samostatných kvadrantů. Tyto jalové složky jsou pak zpoplatněny dle platného cenového rozhodnutí ERÚ.

Při dálkovém řízení Q a dodávce činného výkonu do DS tedy distributor žádné sankce neúčtuje. Viz také předchozí otázky a odpovědi

Jak časté povely pro udržování účiníku lze předpokládat? Bude to spíše výjimka, nebo je možná nějaká provozní frekvence požadovaných změn?

Obecně nelze dopředu počet povelů na změnu účiníku stanovit. Frekvence povelů bude mimo jiné záviset na:

 • velikosti kolísání napětí, která je závislá na místě připojení výrobny do DS
 • instalovaném výkonu výrobny
 • zatížení vývodu, do kterého je výrobna připojena
 • instalovaném výkonu dalších výroben v připojeném uzlu
 • běžném či nestandardním zapojení distribuční sítě
 • počasí
 • denní době
 • postupu další instalace nových výroben atd.

Můžeme ale předpokládat, že pokud bude nutné povely provádět, budou u konkrétní výrobny používány během jednoho dne převážně na jednu stranu (kapacitní či induktivní) a nepředpokládá se jejich frekvence častěji než v jednotkách povelů během jednoho dne.

Bude požadavek na udržování úrovně účiníku uplatňován v celém výkonovém rozsahu zdroje, tj. při minimální, standardní a maximální výrobě, nebo pouze v určitém rozsahu výroby činné energie?

V souladu s Pravidly provozování distribučních soustav (PPDS), příloha 4, požadujeme udržování účiníku za předpokladu, že činná složka výkonu je nad 20 % jmenovitého proudu předávacího místa. Regulace účiníku pod hodnotou činné složky výkonu 20 % není považována za chybu.

Co se stane, když výrobna přejde do režimu spotřeby z distribuční sítě (noční režim FVE) a bude mít z vašeho dispečinku nastaven účiník na hodnotu rozdílnou od 1? Naše kompenzační zařízení pak bude odebírat či dodávat z nebo do distribuční sítě jalovou energii. Budou nám pak ze strany distributora účtovány také sankce?

K tomu, že na výrobně zůstane nastaven účiník rozdílný od hodnoty 1 i v době, kdy je výrobna mimo provoz, může opravdu dojít. V tomto režimu výrobny regulaci nepožadujeme. Dále ani nenařizujeme výrobcům žádné konkrétní typy technologií pro řízení jalového výkonu a nejsme o konkrétních typech nasazených regulačních technologií ani informováni.

Některé technologie pro řízení jalového výkonu funkci regulace Q v režimu odběru výrobny neumožňují, jiné pak ano. Je povinností samotného výrobce provést na výrobně taková technická opatření, aby výrobna v režimu spotřeby (odběr činné energie z distribuční sítě) dálkovou regulaci jalového výkonu automaticky odstavila z funkce.

Tyto dva kvadranty jalového výkonu jsou zpoplatněny standardně dle platného cenového rozhodnutí ERÚ.

Proč je nutná dálková regulace jalového výkonu u výroben připojených do lokální distribuční sítě (LDS), když tyto výrobny nepracují přímo do distribuční sítě EG.D?

Navíc tato regulace může zhoršovat účiník na předávacím místě LDS s následnými finančními dopady na provozovatele LDS.

Máme zájem o jednotný přístup ke všem výrobnám v rámci platné legislativy. Regulaci Q nepožadujeme v případě, že LDS nedodává na předávacím místě energii do regionální distribuční sítě (DS) nebo přetoky energie na předávacím místě do DS dosahují méně jak 20 % sumy instalovaných výkonů všech výroben v LDS.

Naopak možnost regulace Q požadujeme v případě, že přetoky energie na předávacím místě do DS dosáhnou více jak 20 % sumy instalovaných výkonů všech výroben v LDS. Povinnost ohlídat si hranici 20 % přetoku energie do DS je na straně provozovatele LDS. Požadavek na dálkové nastavení kapacitního či induktivního stupně účiníku může být ze strany našeho dispečinku zadán trvale. Provozovatel LDS je zodpovědný za automatickou aktivaci regulace dle nastaveného účiníku zdroje při přetoku energie na předávacím místě s DS nad hodnotu 20 % instalovaného výkonu všech výroben v LDS. V tomto případě se posuzuje účiník v předávacím místě LDS.

Příklad:

 • výrobna dodává P=5MW (z tohoto výkonu je hodnota 20 % P=1MW)
 • požadavek na účiník je dispečinkem trvale zadán na hodnotu cos fi=0,95
 • Vlastní spotřeba LDS je 4.5MW => dodávka výrobny do DS má hodnotu P = 5MW - 4.5MW= 0,5MW, tj. dodávka do DS je menší jak 20 % (P< 1MW) instalovaného výkonu výrobny. Výrobna nemá povinnost regulovat a drží účiník na hodnotě cos fi =1 nebo dle potřeby LDS.
  V
  Vlastní spotřeba LDS klesne na 2MW => dodávka výrobny do DS se zvýší na hodnotu P= 5MW – 2MW =3MW, tj. dodávka do DS se zvětší nad 20 % (P> 1MW) instalovaného výkonu výrobny. Výrobna (resp. LDS) má povinnost zregulovat účiník v předávacím místě s DS na dispečinkem požadovanou hodnotu cos fi =0,95, s maximálním časovým zpožděním do 1 minuty. 

 

Bude z vaší strany, při dispečersky nařízené konkrétní úrovni účiníku, povolena nějaká tolerance (šířka regulačního pásma)? Např. při nařízeném účiníku 0,97ind, rozsah 0,965 – 0,975ind. apod., nebo bude striktně vyžadováno udržování účiníku na nařízené úrovni bez tolerance?

Ano, bude požadováno dodržování hodnoty nastaveného účiníku:

 • 0,97 v tolerancí 0,965 – 0,975 v kapacitním i induktivním směru
 • 0,95 v tolerancí 0,945 – 0,955 v kapacitním i induktivním směru

Pro úplnost uvádíme příklad tolerancí pro výrobnu s instalovaným výkonem 1MW:

Průběh tolerance

Bude tolerováno nějaké časové zpoždění změny hodnoty jalového výkonu ve vazbě na kolísání vyráběného činného výkonu?

V závislosti na nastavené hodnotě účiníku a kolísání činného výkonu bude tolerováno časové zpoždění změny jalového výkonu na změnu činného výkonu 1 minuta s odchylkou delta Q dle předchozí otázky a odpovědi.

Jakým způsobem budete vyhodnocovat dodržování účiníku po vydání signálu +1 min. v návaznosti na dodávku činného výkonu?

Budeme vyhodnocovat dodržování účiníku v případě nedodržení kvality napětí v místě připojení výrobny.

Uvažuje se o regulaci obnovitelných zdrojů energie (OZE) na napětí místo použití regulace Q?

O této regulaci uvažujeme u zdrojů do 250 kW, připojených do sítě NN, v závislosti na dodržování kvality napětí v místě připojení zdroje.

Máme připojit do vaší měřící jednotky data z meteo sond?

Zatím data z METEO sond nepožadujeme. V případě vzniku takové potřeby ale požadujeme přivedení těchto dat na svorkovnici rozhraní s naší měřící jednotkou do 4 měsíců od oznámení takové potřeby.