Přejít k hlavnímu obsahu

Osvědčení

Kvalita pro nás znamená základ vztahu se zákazníkem

Součástí společnosti EG.D a.s. je útvar Měření, složený ze Servisu TPM a Laboratoře TPM, kde se již od 30. let 20. století provádějí různé úkony na technických prostředcích měření, například: ověřování a kalibrace elektroměrů, opravy plynoměrů, kalibrace tlakoměrů, převodníků teploty a tlaku a dalších.
Aby tyto činnosti mohly být vykonávány a byla tím zajištěna maximální kvalita poskytovaných služeb, spokojenost zákazníka, ale i dodržování legislativních předpisů, je útvar dlouholetým držitelem:

Autorizace

Autorizace Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) pro ověřování stanovených měřidel – elektroměrů.
Autorizovanými metrologickými středisky jsou, podle § 16 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, subjekty, které Úřad na základě jejich žádosti autorizoval k ověřování stanovených měřidel nebo certifikaci referenčních materiálů po prověření úrovně jejich metrologického a technického vybavení Českým metrologickým institutem a po prověření kvalifikace odpovědných zaměstnanců, která je doložena certifikátem způsobilosti vydaným akreditovanou osobou nebo osvědčením o odborné způsobilosti vydaným Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Pro účely autorizace může být využito zjištění prokázaných při akreditaci.

Akreditace

Akreditace Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pro kalibrace pracovních měřidel nestanovených – elektroměrů - podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Registrace

Registrace Českého metrologického institutu pro opravy a montáž měřidel podle § 19 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění pozdějších předpisů.