Přejít k hlavnímu obsahu

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zákazníka a dalších osob

Společnost EG.D, a.s., IČ: 280 85 400 (dále jen „EG.D“ nebo „My“) považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků vůči klientům. Ochraně osobních údajů proto věnujeme náležitou pozornost a při zajištění ochrany osobních údajů jednáme v souladu s právními předpisy.

Na této stránce naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme. Naleznete zde informace, jaké osobní údaje zpracováváme na základě právního základu plnění právní povinnosti, plnění smlouvy nebo našeho oprávněného zájmu, k jakým účelům údaje zpracováváme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva. Považujte tedy prosím tento dokument za důležitý zdroj informací o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů upravují zpracování osobních údajů našeho zákazníka, osoby oprávněné jednat za našeho zákazníka nebo jiné osoby, a to v případě, že se vaše údaje dozvíme přímo od vás nebo nám je poskytne někdo jiný, a dále na zpracování osobních údajů našich dodavatelů.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů se vztahují na veškeré naše produkty a služby, zejména distribuci elektřiny, distribuci plynu a související služby (přezkoušení měřidel, izolace, prodej optických vláken apod.).

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození nebo věk, adresa trvalého pobytu apod.,
 • Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.,
 • Údaje o finanční situaci, kterými se rozumí zejména příjem, závazky, platební historie apod.,
 • Údaje o využívání našich služeb, kterými se rozumí zejména údaje o sjednání a obsahu uzavřených smluv, výše a historie spotřeby, informace o využívaných spotřebičích apod.,
 • Údaje pro poskytování služeb, kterými se rozumí zejména technická data odběrného místa, číslo odběrného místa apod.
 • Údaje o chování na webu, kterými se rozumí zejména IT identifikátory, informace o tom, jak využíváte naše webové stránky apod. (bližší informace jsou uvedeny v sekci informace o zpracování osobních údajů na webu),
 • Údaje z veřejných zdrojů, kterými se rozumí zejména údaje z veřejných rejstříků, např.: katastru nemovitostí, a telefonního seznamu účastníků,
 • Odvozené údaje, kterými se rozumí údaje, které dovodíme analýzou předchozích kategorií údajů.
B. Jak zpracováváme vaše osobní údaje v případe, že jste naším zákazníkem?

B.1 PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

V rámci naší činnosti zpracováváme vaše osobní údaje pro různé činnosti a v různém rozsahu na základě plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti nebo našeho oprávněného zájmu.

Zpracování bez vašeho souhlasu – na základě plnění smlouvy

Vaše osobní údaje můžeme bez souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační údaje a kontaktní údaje, údaje o finanční situaci, údaje pro poskytování služeb a údaje o vašem využívání našich služeb, a to pro účel:

 • přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem (jinak řečeno pro to, abychom pro vás mohli připravit a s vámi uzavřít smlouvu pro některý z našich produktů a abychom mohli zajistit řádné plnění uzavřených smluv i pro vyřizování vašich případných reklamací a stížností souvisejících s poskytovanými produkty a službami).

Pro tyto účely uchováváme vaše údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po dobu trvání smluvního vztahu).

Zpracování bez vašeho souhlasu – na základě plnění zákonné povinnosti

V rámci naší činnosti musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas.

Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašem využívání našich služeb, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon (tento zákon upravuje povinnosti provozovatele distribuční soustavy a souvisejících osob);
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (tento zákon upravuje požadavky na vytváření a zpracování účetních dokladů a souvisejících činností);
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (tento zákon upravuje požadavky na vytváření a zpracování účetních dokladů a souvisejících činností).

Na základě oprávněných žádostí a jiné komunikaci pak můžeme vaše osobní údaje předávat orgánům veřejné moci (např. policii, soudům nebo finančním úřadům).

Osobní údaje zpracovávané na základě plnění právních povinností uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládají právní předpisy. Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

Zpracování bez vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme bez vašeho souhlasu zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o finanční situaci, údaje o využívání našich služeb, údaje pro poskytování služeb, údaje z veřejných zdrojů a odvozené údaje pro následující účely:

 • zjišťování a zlepšování vaší zákaznické zkušenosti (jinak řečeno pro to, abychom mohli vyřizovat vaše podněty, stížností i při jiné komunikaci s vámi), kde je naším oprávněným zájmem zlepšování našich produktů a služeb pro vás;
 • ochranu našich právních nároků (jinak řečeno pro aktivity v souvislosti s předcházeních a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a také pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na naší straně;
 • vedení vnitřních statistik a evidencí, provádění interních kontrol a zajišťování dalších našich provozních potřeb (jinak řečeno, aby bylo zajištěno efektivní fungování všech našich vnitřních procesů (např. řízení korespondence) a neustále zlepšování našich služeb (např. vytvářením statistik a přehledů pro účely plánování), včetně zpracování údajů s využitím údajů ze smart meteringu), kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zlepšení efektivity ve fungování společnosti.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících se smluvním vztahem  prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

B.2 KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:

a) provozovatelé call centra v případě, kdy provozují zákaznickou linku pro účel plnění smlouvy a zlepšování zákaznické zkušenosti;

b) poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní evidenci a statistik, zlepšování zákaznické zkušenosti a provozních potřeb;

c) externí tiskárny v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely tisku a rozesílání korespondence, tedy pro naše provozní potřeby;

d) naši dodavatelé v případě, že Vaše údaje jsou nezbytné pro realizaci spolupráce mezi vámi a tímto dodavatelem nebo pro plnění smlouvy s vámi, za účelem našich provozních potřeb nebo plnění smlouvy se zákazníkem;

e) advokáti a společnosti zajišťující vymáhání pohledávek v případě, kdy zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků;

f) znalci, pokud zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků nebo při plnění našich právních povinností.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se o následující subjekty:

 • společnost OTE, a.s., IČO: 264 63 318, která je zpracovává na základě plnění její právních povinností;
 • dodavatelé elektřiny a plynu, kterým poskytujeme služby distribuční soustavy
 • naše auditory;
 • poskytovatelé poštovních služeb, kterými jsou Česká pošta, s.p., IČ 471 14 983, DHL Express (Czech Republic) s.r.o., IČ 25683446, PPL CZ s.r.o., IČ 25194798, Agentura Pancéř s.r.o., IČ 26155788, EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o., IČ 61057509, v případě, kdy pro nás zajišťují zasílání dokumentů pro účely plnění smlouvy nebo našich provozních potřeb.

Vzhledem k tomu, že zpracovatele a správce, které zapojujeme do zpracování, můžeme změnit, jejich aktuální seznam naleznete na webové stránce www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům dohledu v případě, že nás o to požádají. Rovněž můžeme osobní údaje předávat těmto subjektům a exekutorům na základě našich oprávněných zájmů.

B.3 Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty přímo vámi v rámci jednání o uzavření smlouvy nebo v rámci jakéhokoliv jiného kontaktu s vámi.

Nejvíce osobních údajů získáváme přímo od vás, zejména tím že nám je vyplníte na příslušných formulářích a ve smluvní dokumentaci nebo poskytnete v rámci telefonických hovorů či jiné komunikace.

Pokud navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme vaše osobní údaje z on-line formulářů i sledováním vašeho chování.

Dalším zdrojem osobních údajů mohou být jiné subjekty, zejména pokud jste své údaje poskytli tomu subjektu za účelem, aby je s námi sdílel.

C. Jak zpracováváme vaše osobní údaje v případě, že jste osobou oprávněnou jednat za Zákazníka

Tato část obsahuje informace ohledně zpracování údajů v případě zpracování údajů osob oprávněných jednat za zákazníka, zejména zástupců právnických osob nebo zástupců na základě plné moci.

C.1 PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Na základě oprávněného zájmu zpracováváme bez souhlasu vaše identifikační a kontaktní údaje pro účel:

 • přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem (jinak řečeno pro to, abychom mohli připravit a uzavřít některou ze smluv pro náš produkt nebo službu a abychom mohli zajistit řádné plnění uzavřených smluv i pro vyřizování vašich případných reklamací a stížností souvisejících s poskytovanými produkty a službami), kde je naším oprávněným zájmem uzavření smlouvy se zákazníkem a předcházení vzniku škod na naší straně;
 • ochranu našich právních nároků (jinak řečeno pro aktivity v souvislosti s předcházeních a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a také pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na naší straně;
 • vedení vnitřních statistik a evidencí, provádění interních kontrol a zajišťování dalších našich provozních potřeb (jinak řečeno, aby bylo zajištěno efektivní fungování všech našich vnitřních procesů (např. řízení korespondence) a neustále zlepšování našich služeb (např. vytvářením statistik a přehledů pro účely plánování)), kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zlepšení efektivity ve fungování společnosti.

Pro tyto účely uchováváme vaše údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu, ve kterém vystupujete jako osoba oprávněná jednat za zákazníka a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících s tímto smluvním vztahem  prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, jsme povinni vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

C.2 KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME?

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:

a) provozovatelé call centra v případě, kdy provozují zákaznickou linku pro účel plnění smlouvy;
b) poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely provozních potřeb;
c) externí tiskárny v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely tisku a rozesílání korespondence, tedy pro naše provozní potřeby;
d) naši dodavatelé v případě, že Vaše údaje jsou nezbytné pro realizaci spolupráce mezi vámi a tímto dodavatelem nebo pro plnění smlouvy s vámi, za účelem našich provozních potřeb nebo plnění smlouvy se zákazníkem;
e) advokáti a společnosti zajišťující vymáhání pohledávek v případě, kdy zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků;
f) znalci pokud zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se o následující subjekty:

 • poskytovatelé poštovních služeb, kterými jsou Česká pošta, s.p., IČ 471 14 983, DHL Express (Czech Republic) s.r.o., IČ 25683446, PPL CZ s.r.o., IČ 25194798, Agentura Pancéř s.r.o., IČ 26155788, EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o., IČ 61057509, v případě, kdy pro nás zajišťují zasílání dokumentů pro účely přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem nebo našich provozních potřeb;
 • naše auditory.

Vzhledem k tomu, že zpracovatele a správce, které zapojujeme do zpracování, můžeme změnit, jejich aktuální seznam naleznete na webové stránce www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům dohledu v případě, že nás o to požádají. Rovněž můžeme osobní údaje předávat těmto subjektům a exekutorům na základě našich oprávněných zájmů.

C.3 Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty přímo vámi v rámci jednání o uzavření smlouvy nebo v rámci jakéhokoliv jiného kontaktu s vámi, zejména tím že nám je poskytnete v rámci telefonických hovorů či jiné komunikaci.

D. Jak zpracováváme vaše osobní údaje v případě, že jste naším dodavatelem nebo obchodním partnerem

D.1 PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

V rámci naší činnosti zpracováváme vaše osobní údaje pro různé činnosti a v různém rozsahu na základě plnění smlouvy, plnění právní povinnosti nebo našeho oprávněného zájmu.

Zpracování bez vašeho souhlasu - na základě plnění smlouvy a našich oprávněných zájmů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy, pokud jste dodavatelem podnikající fyzickou osobou, nebo na základě našich oprávněných zájmů, pokud jste zástupcem dodavatele právnické osoby, když v těchto případech oprávněné zájmy spočívají v zajištění řádného chodu naší činnosti a plnění našich závazků vůči našemu zákazníkovi. Na těchto právních základech zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb a to pro účely:

 • příprava, uzavření a realizace plnění smlouvy s dodavateli a obchodními partnery (jinak řečeno pro to, abychom mohli připravit a s Vámi uzavřít smlouvu, na základě které spolupracujeme a abychom mohli zajistit řádné plnění této smlouvy i vyřizování vašich souvisejících stížností nebo dotazů).

Pro tyto účely uchováváme vaše údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po dobu trvání smluvního vztahu).

V případě, že jste zástupcem dodavatele právnické osoby a vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů, máte právo proti tomuto zpracování uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, jsme povinni vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Zpracování bez vašeho souhlasu – na základě plnění zákonné povinnosti

V rámci naší činnosti musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas.

Pokud jste dodavatelem podnikající fyzickou osobou nebo zástupcem dodavatele právnické osoby, zpracováváme na základě plnění naší zákonné povinnosti vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákon č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě (tento zákon upravuje povinnosti související s uchováním vybraných dokumentů);
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (tento zákon upravuje požadavky na vytváření a zpracování účetních dokladů a souvisejících činností);
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (tento zákon upravuje požadavky na vytváření a zpracování účetních dokladů a souvisejících činností).

Na základě oprávněných žádostí a jiné komunikaci pak můžeme vaše osobní údaje předávat orgánům veřejné moci (např. policii, soudům nebo finančním úřadům).

Osobní údaje zpracovávané na základě plnění právních povinností uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládají právní předpisy. Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

Zpracování bez vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Pokud jste dodavatelem podnikající fyzickou osobou nebo zástupcem dodavatele právnické osoby, můžeme na základě našeho oprávněného zájmu bez vašeho souhlasu zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb pro následující účely:

 • vyhledávání dodavatelů a obchodních partnerů (jinak řečeno pro to, když zpracováváme vaše údaje v rámci hledání nových dodavatelů, se kterými máme zájem o spolupráci), kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zlepšení efektivity ve fungování společnosti;
 • ochranu našich právních nároků (jinak řečeno pro aktivity v souvislosti s předcházeních a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a také pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na naší straně;
 • vedení vnitřních statistik a evidencí, provádění interních kontrol a zajišťování dalších našich provozních potřeb (jinak řečeno, aby bylo zajištěno efektivní fungování všech našich vnitřních procesů (např. řízení korespondence) a neustále zlepšování našich služeb (např. vytvářením statistik a přehledů pro účely plánování), kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zlepšení efektivity ve fungování společnosti.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu s vámi a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících se smluvním vztahem  prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

D.2 KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:

a) poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní evidenci a statistik a provozních potřeb;
b) externí tiskárny v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely tisku a rozesílání korespondence, tedy pro naše provozní potřeby;
c) advokáti a společnosti zajišťující vymáhání pohledávek v případě, kdy zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků;
d) naši dodavatelé v případě, že vaše údaje jsou nezbytné pro realizaci spolupráce mezi vámi a tímto dodavatelem, za účelem našich provozních potřeb;
e) znalci pokud zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků nebo při plnění našich právních povinností;

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se o následující subjekty:

 • poskytovatelé poštovních služeb, kterými jsou Česká pošta, s.p., IČ 471 14 983, DHL Express (Czech Republic) s.r.o., IČ 25683446, PPL CZ s.r.o., IČ 25194798, Agentura Pancéř s.r.o., IČ 26155788, EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o., IČ 61057509, v případě, kdy pro nás zajišťují zasílání dokumentů pro účely plnění smlouvy nebo našich provozních potřeb;
 • naše auditory.

Vzhledem k tomu, že zpracovatele a správce, které zapojujeme do zpracování, můžeme změnit, jejich aktuální seznam naleznete na webové stránce www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům dohledu v případě, že nás o to požádají. Rovněž můžeme osobní údaje předávat těmto subjektům a exekutorům na základě našich oprávněných zájmů.

D.3 Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty přímo vámi v rámci jednání o uzavření smlouvy nebo v rámci jakéhokoliv jiného kontaktu s vámi.

Nejvíce osobních údajů získáváme přímo od vás, zejména tím že nám je vyplníte na příslušných formulářích a ve smluvní dokumentaci nebo poskytnete v rámci telefonických hovorů či jiné komunikaci.

Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou jak veřejné rejstříky, tak vámi zveřejněné údaje na internetu, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky.

E. Jak zpracováváme vaše osobní údaje v případě, že jste některou z dalších kategorií osob?

Tato část obsahuje informace ohledně zpracování údajů osob, které jsou některou z dalších kategorií osob. Tato skupina zahrnuje i situace, kdy údaje této osoby jsou součástí nějakého formuláře nebo dokumentu.

Jde zejména o tyto osoby:

 • Potenciální zákazník
 • Žadatel o některou z našich služeb

(tyto dvě kategorie společně jako „osoba se zájmem o EGD“)

 • Osoba zastupující žadatele v technických záležitostech, včetně zástupce takové právnické osoby
 • Kontaktní osoba
 • Investor stavby
 • Revizní technik
 • Projektant
 • Předchozí odběratel
 • Osoba vyřizující žádost
 • Vlastník nemovitosti fyzická osoba nebo zástupce vlastníka nemovitostí právnická osoba (s výjimkou případu, kdy s vámi uzavíráme smlouvu související s věcným břemenem, zejména smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene nebo smlouvu o zřízení věcného břemene; v tomto případě jsou pro vás relevantní informace v sekci Informace o zpracování osobních údajů osob, které uzavírají smlouvy související s věcným břemenem).
 • Osoba, která podala požadavek
 • Oznamovatel nebo zástupce oznamovatele
 • Elektromontér
 • Budoucí výrobce, držitel licence na výrobu elektřiny nebo plynu
 • Budoucí provozovatel připojené distribuční soustavy, držitel licence na distribuci elektřiny nebo plynu

 

E.1 PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

V rámci naší činnosti zpracováváme vaše osobní údaje pro různé činnosti a v různém rozsahu na základě našeho oprávněného zájmu.

Zpracování bez vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme bez vašeho souhlasu zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje pro následující účely:

 • ochranu našich právních nároků (jinak řečeno pro aktivity v souvislosti s předcházením a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a také pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na naší straně;
 • našich provozních potřeb (jinak řečeno, aby bylo zajištěno efektivní fungování všech našich vnitřních procesů, kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zlepšení efektivity ve fungování společnosti).

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného právního vztahu a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících s tímto vztahem prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, jsme povinni vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

E.2 KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:

a) poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely provozních potřeb;
b) externí tiskárny v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro účely tisku a rozesílání korespondence, tedy pro naše provozní potřeby;
c) naši dodavatelé v případě, že vaše údaje jsou nezbytné pro realizaci spolupráce mezi vámi a tímto dodavatelem nebo pro plnění smlouvy s vámi, za účelem našich provozních potřeb nebo plnění smlouvy se zákazníkem;
d) advokáti a společnosti zajišťující vymáhání pohledávek v případě, kdy zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků;
e) znalci, pokud zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se o následující subjekty:

 • poskytovatelé poštovních služeb, kterými jsou Česká pošta, s.p., IČ 471 14 983, DHL Express (Czech Republic) s.r.o., IČ 25683446, PPL CZ s.r.o., IČ 25194798, Agentura Pancéř s.r.o., IČ 26155788, EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o., IČ 61057509, v případě, kdy pro nás zajišťují zasílání dokumentů pro účely našich provozních potřeb;
 • naše auditory.

Vzhledem k tomu, že zpracovatele a správce, které zapojujeme do zpracování, můžeme změnit, jejich aktuální seznam naleznete na webové stránce www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánům dohledu v případě, že nás o to požádají. Rovněž můžeme osobní údaje předávat těmto subjektům a exekutorům na základě našich oprávněných zájmů.

E.3 Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty přímo vámi v rámci jednání o uzavření smlouvy nebo v rámci jakéhokoliv jiného kontaktu s vámi nebo je vyplnila jiná osoba na našem formuláři nebo jiném místě.

Nejvíce osobních údajů získáváme přímo od vás, zejména tím že nám je vyplníte na příslušných formulářích a ve smluvní dokumentaci nebo poskytnete v rámci telefonických hovorů či jiné komunikaci.

Dalším zdrojem osobních údajů mohou být jiné subjekty, zejména pokud jste své údaje poskytli tomu subjektu za účelem, aby je s námi sdílel.

E.4 SPECIFIKA ZPRACOVÁNÍ V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE OSOBOU SE ZÁJMEM O EG.D

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v případě, že jste osobou se zájmem o EG.D.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Zpracování bez vašeho souhlasu – na základě plnění smlouvy

Vaše osobní údaje můžeme bez souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační údaje a kontaktní údaje, údaje pro poskytování služeb a údaje o vašem využívání našich služeb, a to pro účel:

 • přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem (jinak řečeno pro to, abychom pro vás mohli připravit a s vámi uzavřít smlouvu pro některý z našich produktů).

Pro tyto účely uchováváme vaše údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu (tedy po dobu trvání smluvního vztahu).

Zpracování bez vašeho souhlasu – na základě plnění zákonné povinnosti

V rámci naší činnosti musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas.

Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašem využívání našich služeb, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon (tento zákon upravuje povinnosti provozovatele distribuční soustavy a souvisejících osob).

Na základě oprávněných žádostí a jiné komunikaci pak můžeme vaše osobní údaje předávat orgánům veřejné moci (např. policii, soudům nebo finančním úřadům).

Osobní údaje zpracovávané na základě plnění právních povinností uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládají právní předpisy. Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

Zpracování bez vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme bez vašeho souhlasu zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o využívání našich služeb a údaje pro poskytování služeb pro následující účely:

 • zjišťování a zlepšování vaší zákaznické zkušenosti (jinak řečeno pro to, abychom mohli vyřizovat vaše podněty, stížností i při jiné komunikaci s vámi), kde je naším oprávněným zájmem zlepšování našich produktů a služeb pro vás;
 • ochranu našich právních nároků (jinak řečeno pro aktivity v souvislosti s předcházeních a odhalováním podvodných a jiných protiprávních jednání, řízením rizik, vymáháním pohledávek a také pro důkazní účely archivací záznamů o právních jednáních a dalších podstatných skutečnostech), kde je naším oprávněným zájmem předcházení vzniku škod na naší straně;
 • našich provozních potřeb (jinak řečeno, aby bylo zajištěno efektivní fungování všech našich vnitřních procesů, kde je naším oprávněným zájmem zajištění poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě a zlepšení efektivity ve fungování společnosti.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze vzájemného smluvního vztahu a po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících se smluvním vztahem  prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, jsme povinni vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:

a) provozovatelé call centra v případě, kdy provozují zákaznickou linku pro účel plnění smlouvy a zlepšování zákaznické zkušenosti;
b) poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely zlepšování zákaznické zkušenosti;
c) znalci, pokud zpracovávají osobní údaje za účelem plnění našich právních povinností.

Vzhledem k tomu, že zpracovatele a správce, které zapojujeme do zpracování, můžeme změnit, jejich aktuální seznam naleznete na webové stránce www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Z jakých zdrojů osobní údaje zpracováváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty přímo vámi v rámci jednání o uzavření smlouvy nebo vyřizování žádosti nebo v rámci jakéhokoliv jiného kontaktu s vámi.

Nejvíce osobních údajů získáváme přímo od vás, zejména tím že nám je vyplníte na příslušných formulářích a ve smluvní dokumentaci nebo poskytnete v rámci telefonických hovorů či jiné komunikaci.

Dalším zdrojem osobních údajů mohou být jiné subjekty, zejména pokud jste své údaje poskytli tomu subjektu za účelem, aby je s námi sdílel.

E.5 SPECIFIKA ZPRACOVÁNÍ V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE VLASTNÍKEM NEMOVITOSTI NEBO ZÁSTUPCEM VLASTNÍKA NEMOVITOSTI

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v případě, že jste vlastníkem nemovitosti fyzickou osobou nebo zástupcem vlastníka nemovitosti právnickou osobou a vaše údaje jsou součástí formuláře nebo jiného dokumentu. Tato část pro vás není relevantní v případě, kdy s vámi uzavíráme smlouvu související s věcným břemenem (zejména smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene nebo smlouvu o zřízení věcného břemene); v tomto případě jsou pro Vás relevantní informace v sekci Informace o zpracování osobních údajů osob, které uzavírají smlouvy související s věcným břemenem.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Zpracování bez vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme bez vašeho souhlasu zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje pro následující účely:

 • přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem (jinak řečeno pro to, abychom mohli uzavřít a plnit smlouvu se zákazníkem související s vaším pozemkem);

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu se zákazníkem.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, jsme povinni vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:

a) znalci, pokud zpracovávají osobní údaje za účelem plnění našich právních povinností.

Vzhledem k tomu, že zpracovatele a správce, které zapojujeme do zpracování, můžeme změnit, jejich aktuální seznam naleznete na webové stránce www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Z jakých zdrojů osobní údaje zpracováváme?

Nejvíce osobních údajů získáváme přímo od vás, zejména tím že nám je vyplníte na příslušných formulářích a ve smluvní dokumentaci nebo poskytnete v rámci telefonických hovorů či jiné komunikaci.

Dalším zdrojem osobních údajů mohou být jiné subjekty, zejména pokud jste své údaje poskytli tomu subjektu za účelem, aby je s námi sdílel.

E.6 SPECIFIKA ZPRACOVÁNÍ V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE ELEKTROMONTÉREM

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v případě, že jste elektromontérem.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Zpracování bez vašeho souhlasu – na základě plnění zákonné povinnosti

V rámci naší činnosti musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas.

Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon (tento zákon upravuje povinnosti provozovatele distribuční soustavy a souvisejících osob).

Osobní údaje zpracovávané na základě plnění právních povinností uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládají právní předpisy. Protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:

a) znalci, pokud zpracovávají osobní údaje za účelem plnění našich právních povinností.

Vzhledem k tomu, že zpracovatele a správce, které zapojujeme do zpracování, můžeme změnit, jejich aktuální seznam naleznete na webové stránce www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

E.7 SPECIFIKA ZPRACOVÁNÍ V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE BUDOUCÍM VÝROBCEM, DRŽITELEM LICENCE NA VÝROBU ELEKTŘINY A PLYNU

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v případě, že jste budoucím výrobcem, držitelem licence na výrobu elektřiny a plynu.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Zpracování bez vašeho souhlasu – na základě plnění zákonné povinnosti

V rámci naší činnosti musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas.

Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon (tento zákon upravuje povinnosti provozovatele distribuční soustavy a souvisejících osob).

Osobní údaje zpracovávané na základě plnění právních povinností uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládají právní předpisy a po dobu trvání smlouvy. Protože zpracováváme vaše údaje pro účely sjednání smlouvy a protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:

a) znalci, pokud zpracovávají osobní údaje za účelem plnění našich právních povinností.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce. Jedná se o následující subjekty:

 •  společnost OTE, a.s., IČO: 264 63 318, která je zpracovává na základě plnění její právních povinností;

Vzhledem k tomu, že zpracovatele a správce, které zapojujeme do zpracování, můžeme změnit, jejich aktuální seznam naleznete na webové stránce www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

E.8 SPECIFIKA ZPRACOVÁNÍ V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE BUDOUCÍM PROVOZOVATELEM PŘIPOJENÉ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, DRŽITEL  LICENCE NA DISTRIBUCI A PLYNU

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v případě, že jste budoucím provozovatelem připojené distribuční soustavy, držitelem licence na distribuci elektřiny a plynu.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Zpracování bez vašeho souhlasu – na základě plnění zákonné povinnosti

V rámci naší činnosti musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas.

Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon (tento zákon upravuje povinnosti provozovatele distribuční soustavy a souvisejících osob).

Osobní údaje zpracovávané na základě plnění právních povinností uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládají právní předpisy a po dobu trvání smlouvy. Protože zpracováváme vaše údaje pro účely sjednání smlouvy a protože nám toto zpracování ukládá zákon, nemůžete proti tomuto zpracování vznést námitku ani odvolat souhlas, neboť jsme povinni tyto údaje zpracovávat.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:

a) znalci, pokud zpracovávají osobní údaje za účelem plnění našich právních povinností.

Vzhledem k tomu, že zpracovatele a správce, které zapojujeme do zpracování, můžeme změnit, jejich aktuální seznam naleznete na webové stránce www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

E.9 SPECIFIKA ZPRACOVÁNÍ V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE REVIZNÍM TECHNIKEM

Tato část obsahuje doplňující informace ohledně zpracování údajů v případě, že jste revizním technikem.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Zpracování bez vašeho souhlasu – na základě našich oprávněných zájmů

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme bez vašeho souhlasu zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje pro následující účely:

 • přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem (jinak řečeno pro to, abychom mohli uzavřít a plnit smlouvu se zákazníkem).

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu se zákazníkem.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji popsanou v kapitole „Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?“. Pokud využijete svého práva vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, jsme povinni vaše osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření vaší námitky zjistíme, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

F. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů řadu práv. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistý, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný, a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (například pro obhajobu našich právních nároků),
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo
 • ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 • splnění naší právní povinnosti (viz výše kapitola „Zpracování bez Vašeho souhlasu“),
 • účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo
 • určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (viz výše kapitola „Zpracování bez vašeho souhlasu“).

 

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl),
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

 

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sám poskytl/a a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz výše kapitola „Zpracování na základě souhlasu“) a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnil v našich formulářích (například váš vlastnoruční podpis). 

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše kapitoly „Zpracování bez vašeho souhlasu“ a „Marketingové aktivity prováděné na základě našeho oprávněného zájmu“). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí

Máte právo žádat přezkum automatizovaného rozhodnutí, a to zejména pokud se domníváte, že takové rozhodnutí je nesprávné. Toto právo můžete uplatnit způsobem uvedeným níže v kapitole „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. V rámci tohoto práva můžete požadovat, aby rozhodnutí bylo přezkoumáno člověkem, a můžete vyjádřit svůj názor ve vztahu k takovému rozhodnutí.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže v kapitole „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

G. Jak můžete uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:
Emailem na: gdpr@eon.cz
Písemně na adrese Ochrana osobních údajů DPO, Cejl 42/44, Brno, 60200

Formuláře k uplatnění práv

Pro uplatnění vašich práv můžete využít tento formulář. Papírovou verzi formuláře také dostanete na vyžádání na jakékoliv naší pobočce.

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

H. Nastavení cookies a související zpracování

Vaše nastavení souhlasů s cookies můžete zobrazit a upravit zde:

Upravit nastavení mých souhlasů