Přejít k hlavnímu obsahu

Co je to elektřina?

Elektřina je jednou z mnoha forem energie, která se řídí přesně definovanými fyzikálními zákony.

Jak se dostává elektřina ke konečnému spotřebiteli?

Elektrická energie se vyrábí v elektrárnách v předepsané standardní kvalitě a prostřednictvím přenosových a distribučních sítí je dopravována až k vám, tj. ke konečnému odběrateli. Během této dlouhé cesty působí na elektrickou energii mnoho vnějších vlivů, které mohou mít vliv na konečnou kvalitu elektrické energie, např.:

 • atmosférické vlivy (např. účinek blesku);
 • vlivy způsobené používáním některých elektrických spotřebičů (např. elektronické regulátory výkonu a otáček, napájecí zdroje elektronických přístrojů apod.);
 • vlivy způsobené nutnými provozními manipulacemi v síti;
 • působení ochran a automatizačních prostředků sloužících k omezení poruchových stavů v sítích;
 • časté spínání velkých spotřebičů.

 

Tyto vlivy mohou způsobovat:
 • odchylky výšky napájecího napětí (přepětí, poklesy nebo přerušení napájecího napětí);
 • odchylky od sinusového průběhu napětí (harmonická napětí);
 • nesymetrie napájecího napětí.

 

Upozornění:

Z hlediska ČSN 330420-1 se na začátku nebo v blízkosti začátku elektrické instalace odběrného místa může vyskytnout impulzní napětí (přepětí) až 6 kV.
Abyste se vyvarovali poškození elektrických spotřebičů účinky přepětí nebo blesku, doporučujeme vybavit nové, ale i stávající vnitřní instalace přepěťovými ochranami. Dále doporučujeme odpojit při blížící se bouřce ze sítě elektrické spotřebiče.

RADA
Vytažení zástrčky ze zásuvky je ještě stále nejúčinnější ochranou před poškozením přístrojů při bouřce.

Omezení a minimalizace dopadu poruchových stavů v distribuční síti na konečného odběratele

Při poruchách v distribuční síti je naším prvořadým úkolem a snahou omezit v co možná největší míře dopady těchto nepředvídatelných stavů na konečného spotřebitele. K tomu slouží různé automatizační systémy (např. systémy opětného zapínání OZ) a ochrany, které mají za úkol v co možná nejkratším čase poruchu najít a odpojit poruchové místo od napájecí sítě. V průběhu této doby dochází ke změně kvalitativních ukazatelů elektrické energie, které jsou dány fyzikálními zákonitostmi, charakterem použitých automatizačních systémů a sítě. Jedná se především o krátkodobé poklesy a přerušení napájecího napětí. Po uplynutí této doby zůstane bez napětí pouze bezprostředně postižená část sítě.

Kdy má provozovatel distribuční soustavy právo přerušit dodávku?

Provozovatel distribuční soustavy má právo přerušit nebo omezit dodávku elektřiny podle Energetického zákona mimo jiné v těchto případech:

 • při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob;
 • při vzniku a odstraňování poruch;
 • při provádění nutných provozních manipulací (bez ohlašovací povinnosti v případě, že omezení nebo přerušení dodávky elektřiny nepřekročí 20 min);
 • při provádění plánovaných prací na distribuční síti.

 

Základní parametry “kvality elektrické energie”

EG.D, a.s. dodává elektrickou energii v kvalitativních parametrech odpovídajících standardům EU.
Kvalitativní parametry elektrické energie jsou uvedeny v normách ČSN 50 160.

Velikost napětí sítě 230 / 400 Volt ± 10%

Jmenovité fázového napětí v síti nízkého napětí je 230 V.
Jmenovité sdružené napětí v síti nízkého napětí je 400 V.

Za normálních provozních podmínek musí být napětí v síti v povolené toleranci ± 10 %, tj. napětí může být v rozmezí od 207 V do 253 V. V této toleranci musí být 95 % průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech 10 min. během každého týdne.

Provoz starších spotřebičů je možný

Starší spotřebiče a přístroje, které jsou k dispozici s označením 220/380 V, mohou být dále používány, ale počítejte však s možným snížením jejich životnosti.

Kmitočet 50 Hz ± 1%

Jmenovitý kmitočet je 50 Hz. Za normálních provozních podmínek musí být kmitočet sítě v povolené toleranci ± 1% po 99,5 % roku. EG.D, a.s. negarantuje správnost hodinového času, který je odvozen od kmitočtu sítě (synchronní hodiny).

Sinusový průběh a symetrie napětí

Velikost odchylek od ideálního průběhu napětí a symetrie vznikají především v důsledku vlastností připojovaných elektrických spotřebičů. K omezení těchto vlivů provádí EG.D, a.s. monitorování sítí a následné technické úpravy.
Přenosy informací a dat mezi zákazníky prostřednictvím distribučních sítí EG.D, a.s. nejsou přípustné.

Třífázové motory je nutné chránit před přetížením (zejména při ztrátě napětí v jedné fázi)

Třífázové spotřebiče nebo spotřebiče s vyššími požadavky na kvalitu elektřiny mohou být připojeny jen tehdy, jsou-li chráněny odpovídajícími technickými prostředky určenými k omezení negativních dopadů těchto jevů:

 1. ztráty napětí některé fáze u třífázových spotřebičů,
 2. napěťových kmitů u spotřebičů citlivých na krátkodobý pokles nebo přerušení napětí,
 3. změn frekvence u spotřebičů citlivých na tyto změny.
Standardní kvalita všeobecně stačí

EG.D, a.s., vám běžně dodává elektrickou energii v popsané kvalitě, která odpovídá, jak již bylo řečeno, evropským standardům (ČSN 50 160). Tato kvalita všeobecně stačí k tomu, abyste mohli provozovat a bezproblémově používat naprostou většinu elektrických přístrojů.

Zvláštní opatření pro velmi citlivé přístroje

U přístrojů, které jsou obzvlášť citlivé na odchylky od jmenovitých hodnot napájecího napětí, nebo u přístrojů, které jsou použity v takových oblastech, kde se vyžaduje zvýšená spolehlivost, se lze vyvarovat chybných funkcí nebo poškození jenom tehdy, pokud budou učiněna vhodná technická opatření.

Na přepětí jsou obzvláště citlivé:
 • počítače,
 • mikroprocesorová ovládání,
 • audiovizuální technika,
 • světelné regulátory,
 • mikrozdroje,
 • videopřístroje,
 • satelity,
 • telefonní ústředny, faxy apod.

 

Na podpětí jsou zvláště citlivé:
 • ledničky, mrazničky, automatické pračky apod.

 

RADA
Pozor na připojení počítačů a podobných elektronických zařízení! 

Pokud máte zájem používat přístroje a spotřebiče, kterým popsaná standardní kvalita dodávané elektrické energie nepostačuje (jde především o přepětí), doporučujeme vám, abyste se před zakoupením těchto typů přístrojů nechali od dodavatele informovat o citlivosti a odolnosti přístroje a případných ochranných opatřeních.

Podmínky bezpečného používání elektřiny

 1. Při správném používání bezpečné, technickým normám odpovídající elektroinstalace a bezpečných spotřebičů je elektřina spolehlivým zdrojem světla, tepla a umožňuje další funkce různých zařízení v domácnosti a neohrožuje ani zdraví, ani majetek.
 2. Opravy a údržbu elektroinstalace a spotřebičů, včetně pohyblivých a prodlužovacích přívodů svěřte jen odborné firmě.
 3. Zabezpečte spotřebiče a elektroinstalace před lidmi se sníženou schopností rozeznat nebezpečí (dětmi apod.) například zaslepením zásuvek, uzamčením vypínačů a podobně! Chraňte i domácí zvířata před možným úrazem elektřinou (např. při prokousnutí pohyblivého přívodu spotřebiče).
 4. Kupujte a k elektroinstalaci připojujte pouze bezpečné výrobky.
 5. Spotřebiče používejte pouze k těm účelům, pro které jsou určeny a způsobem uvedeným v jejich návodu.
 6. Spotřebiče a instalace musí být chráněny odpovídajícím způsobem. Způsob a provedení ochrany musí vyhovovat příslušným technickým normám. Běžné ochranné prvky elektroinstalace nemusí vyhovovat spotřebičům s vyššími nároky na kvalitu elektřiny!
 7. Závitové pojistky nesmíte vyměňovat za silnější ani je opravovat! Ohrozili byste život svůj i ostatních!
 8. Doporučujeme při bouřce odpojit spotřebiče vytažením vidlice přívodní šňůry ze zásuvky.

RADA
POZOR! Při průchodu lidským organismem může elektřina způsobit poranění či smrt! Proto dodržujte výše uvedené základní pokyny.

Charakter bezpečných výrobků
 1. Výrobek musí být kompletní. Kryty a ovládací prvky nesmí chybět nebo být poškozené či uvolněné.
 2. Pohyblivé a prodlužovací přívody musí být předepsaného provedení. Jsou-li podomácku vyrobené, nepoužívejte je!
 3. Žádné části výrobku nesmí být poškozené teplem (zkroucené, propálené, zuhelnatělé, …..).
 4. Elektrické části výrobku nesmí přijít do styku s vodou, pokud pro to nejsou určeny v návodu.
 5. Dbejte na to, aby vaše elektroinstalace nebyla přetěžována a byla v pravidelných lhůtách revidována.

RADA
Elektroinstalace i spotřebiče musí splňovat výše uvedené základní požadavky. V opačném případě spotřebiče nepřipojujte!

Doporučení pro nákup nových elektrospotřebičů

Při nákupu elektrospotřebiče si ověřte:

 1. Spotřebič má na štítku údaj 230 V nebo 230/400 V a 50 Hz.
 2. Spotřebič má na štítku označení výrobce (název nebo ochrannou známku).
 3. Spotřebič je označen značkou CE nebo CCz:
  CE – označený přístroj odpovídá směrnicím EU
  CCz – označený přístroj byl odzkoušen v české zkušebně a odpovídá českým normám
 4. Spotřebič je od výrobce opatřen připojovací vidlicí. V opačném případě musí připojení provést odborná firma.
 5. Spotřebič je vybaven návodem v českém jazyce.
 6. Bezpečné spotřebiče by měly být odolné proti poškození při přerušení dodávky elektřiny.
 7. V případě jakýkoliv pochybností o kvalitě a bezpečnosti elektrospotřebiče, žádejte předložení prohlášení o shodě s požadavky platných technických předpisů (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky).
 8. Pečlivě si uschovejte doklady o nákupu, připojení a údržbě spotřebičů i elektroinstalace.

RADA
Sami nezasahujte do spotřebiče, ani do elektroinstalace!

Jak postupovat při podezření na vadu elektřiny

Jestliže váš spotřebič nefunguje tak, jak jste očekávali, nemusí být závada způsobena vadou elektřiny. Zkontrolujte připojení a použití podle návodu ke spotřebiči.
Jestliže přesto váš spotřebič nefunguje, obraťte se na odbornou elektrotechnickou opravnu.