Přejít k hlavnímu obsahu

Malý energetický slovník

Pojmy a zkratky přehledně na jednom místě

Elektřina        

Blackout

Blackout je rozsáhlý výpadek dodávky elektrické energie. Blackout vzniká zejména v důsledku mimořádné události v přenosové soustavě a může postihnout, vlivem vzájemného propojení, i území několika států. 

Činný výkon

Činný výkon je výkon spotřebičem skutečně spotřebovaný na vykonání dané činnosti. Je to ta část energie dodané ze zdroje spotřebiči, která se přemění v jinou energii (podle druhu spotřebiče - tepelnou, světelnou, mechanickou) Značka činného výkonu je „P“ a jednotka „W“ (Watt).

Decentrální zdroje (DZ)

Decentrálními zdroji rozumíme malé zdroje elektřiny přímo v domácnostech nebo podnicích. Můžeme k nim zařadit kogenerační jednotky, fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, apod. Je to koncept většího počtu elektráren o menším výkonu, které jsou blíže ke spotřebě, tedy k zákazníkům.

Dispečink

Dispečink označuje formu ústředního operativního řízení a organizace nějakého složitějšího technologického celku. V našem případě distribuční síť, rozvodnu nebo elektrárnu.

Distribuční soustava

Je soubor zařízení pro rozvod elektřiny z přenosové soustavy nebo ze zdrojů zapojených do ní ke koncovým uživatelům. Součástí distribuční soustavy jsou i její řídící, ochranné a informační systémy. V podmínkách elektrizační soustavy ČR se jedná o zařízení s napětím 110 kV a nižším.

Elektrická indukčnost

Indukčnost je fyzikální veličina vyjadřující schopnost dané konfigurace elektricky vodivých těles protékaných elektrickým proudem vytvářet ve svém okolí magnetické pole. Je to základní vlastnost cívky (tlumivky). Značka elektrické indukčnosti je „L“ a jednotka „H“ (Henry).

Elektrická kapacita

Elektrická kapacita je fyzikální veličina, která vyjadřuje schopnost vodiče uchovat elektrický náboj. Čím větší kapacita, tím větší množství náboje může být na vodiči. Je to základní vlastnost kondenzátoru. Značka elektrické kapacity je „C“ a jednotka „F“ (Farad).

Elektrické napětí

Elektrické napětí je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů. Rozlišujeme napětí „elektromotorické“ (resp. „svorkové“) u el. zdrojů a tzv. „úbytek napětí“ na svorkách pasivního spotřebiče. Tento úbytek vzniká vlivem protékajícího proudu. Napětí rozdělujeme na stejnosměrné (nemění v čase svojí polaritu) a střídavé (v čase se mění s určitou periodou). Napětí se měří měřicím přístrojem zvaným „voltmetr“ zapojeným v obvodu paralelně k měřenému objektu.  Značka napětí je „U“ a základní jednotkou je „V“ (volt).

Elektrický odpor

Elektrický odpor je fyzikální veličina charakterizující schopnost látek vést elektrický proud. Základní jednotka elektrického odporu je „Ω“ (ohm). Měří se měřícím přístrojem zvaným „ohmmetr“ zapojovaným paralelně k měřenému objektu.

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje. Elektrický proud je roven celkovému množství elektrického náboje, který projde průřezem vodiče za jednotku času.  Proud v elektrických obvodech může být stejnosměrný, střídavý, harmonický nebo obecný. Elektrický proud je jedna ze základních veličin v soustavě SI. Značka elektrického proudu je „I“ a jednotka je „A“ (ampér). Měří se měřicím přístrojem zvaným „ampérmetr“ zapojeným v obvodu do série.

Elektrizační soustava

Je centrálně a jednotně řízený soubor paralelně pracujících elektráren, elektrických přenosových a rozvodných zařízení a elektrických spotřebičů se společnou výkonovou rezervou. Jejím hlavním úkolem je spolehlivá dodávka dostatečného množství elektrické energie všem odběratelům v dohodnuté kvalitě, s minimálními náklady, při zaručené bezpečnosti práce.

Elektroměr

Elektroměr je elektrický měřicí přístroj, který měří množství odebrané elektrické energie. Obvykle bývá instalován distributorem elektrické energie u jeho odběratelů a na jeho základě probíhá stanovení a vyúčtování spotřebované elektrické energie.

Elektřina

Elektřina je souhrn elektrostatických a elektrodynamických jevů včetně elektromagnetismu. Elektřinou označujeme specifické jevy vyvolané působením elektrického náboje a elektromagnetického pole - např. elektrický proud, elektrické napětí, elektrickou energii ap. Jako elektřina se nejčastěji označuje energetická komodita elektrická energie. V tomto smyslu se pak hovoří o výrobě, distribuci a spotřebě elektřiny, o obchodu s elektřinou (elektrickou energií) apod. Jednotkou elektrické energie je Wh (watthodina).

Flikr (blikání)

Flikr je nestálý projev žárovky, který vnímáme jako blikání či změnu intenzity světla. Flikr je způsoben kolísáním napětí sítě. Je to tedy nežádoucí efekt. Kolísání napětí definuje třetí část evropské normy EN 60 555. Základní pojmy, ze kterých se vychází jsou:

 • Změna napětí - je to změna efektivních hodnot napětí mezi dvěma sousedními úrovněmi napětí, mezi nimiž napětí stoupá či klesá konečný, ale nespecifikovaný čas.
 • Relativní změna napětí - poměr amplitudy změny napětí ku specifikované hodnotě napětí.
 • Kolísání napětí - série změn napětí nebo cyklická změna obálky napětí.

 

Frekvence/ kmitočet

Frekvence je fyzikální veličina, která udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek. Například v obvodu střídavého proudu takto označujeme počet kmitů napětí či proudu za jednotku času. Symbol veličiny je „f“ a jednotka „Hz“ (hertz). Frekvence je celosystémový parametr v celé elektrizační síti. V naší síti je to 50Hz ±200mHz.

Harmonické kmitočty

Jednoduchá definice příčiny vzniku harmonických kmitočtů zní, že harmonické kmitočty vznikají v důsledku zatížení, která zkreslují sinusový průběh elektrického proudu. Harmonické kmitočty představují vedlejší produkt moderních výkonových elektronických řídicích obvodů. Například střídač s proměnlivým kmitočtem vytváří vyšší harmonické kmitočty než každá nelineární zátěž připojená k elektrické síti.

HDO (hromadné dálkové ovládání)

HDO neboli hromadné dálkové ovládání představuje technologii, která umožňuje přenášet po elektrické síti společně s elektřinou určité informace (kódy) za účelem zapínání či vypínání spotřebičů a přepínání sazeb na elektroměru.

Izolátor

Izolátor je elektrotechnická součástka, mechanický díl vyrobený z izolantu, nevodivého materiálu, který slouží k vzájemnému elektrickému odizolování konstrukcí a elektrických částí o různých napětích. Umožňuje mechanické spojení částí o různém potenciálu, aniž by došlo k jejich vodivému propojení. Čím vyšší napětí je mezi izolovanými částmi, tím delší musí izolátor být, aby nedošlo k přeskoku po jeho povrchu, zvláště například za hustého deště nebo sněžení.

Jalový výkon

Jalový výkon je výkon, který se vrací zpět ke zdroji. Ve spotřebiči tedy žádnou práci nevykonává a vytváří elektromagnetické a elektrické pole. Značka jalového výkonu je „Q“ a jednotka „VAr“ (Voltampér reaktanční).

Jistič

Jistič je samočinný vypínač, který zahrnuje v jednom přístroji funkce jištění a vypínání. Při zapínání jističe se mechanicky napne vypínací pružina, která pak zpětně působí na pohyblivé kontakty při vypínání. V zapnuté poloze drží jistič západkou, která je uvolněna spouštěmi při nadproudu nebo zkratu. Jističe jako mechanické vypínače mají reakční dobu při zkratech 3-4 ms.

Kabel

Kabel je soustava dvou nebo více elektrických vodičů spojených společným pláštěm. Elektrický vodič kabelu, který je označován jako žíla, může být tvořen plným nebo složeným jádrem. Kabely se třídí do skupin podle účelu použití. Jsou uloženy v zemi nebo zavěšeny na stožárech.

KVET

KVET je zkratka Kombinované Výroby Elektřiny a Tepla. Je znám také pod označením kogenerace. Je to kombinovaná výroba tepla a elektřiny pomocí jednoho zdroje. Elektřina z kogenerační jednotky se používá pro vlastní spotřebu objektu, v němž je jednotka umístěna, nebo je možno ji dodávat do sítě. Teplo z kogenerační jednotky se využívá k vytápění budov, přípravě teplé užitkové vody nebo technologického tepla.

kWh

kWh – kilo-Watt-hodina je jednotka elektrické energie. 

KZL (kombinované ochranné zemnící lano)

KZL je kombinované ochranné zemnící lano, které slouží především jako ochrana vedení proti zásahu blesku do vedení VVN. Zemnící lano je umístěno na špici stožáru tak, aby pod ochranným úhlem byly všechny vodiče. Dále je KZL vybaveno optickými vlákny pro datové přenosy.

Nadproudové relé

Nadproudová relé je elektrický přístroj, který slouží jako ochrana před nadproudem. Z principu nerozpojují silový obvod, ale rozpínají pomocné kontakty. Tyto kontakty se potom využívají například pro rozpojení obvodu ovládací cívky stykače. Nadproudové relé zpravidla obsahuje jeden zapínací a jeden rozpínací kontakt.

Napěťová úroveň ( NN, VN, VVN )

Napěťová úroveň je jmenovité napětí, které se v daném elektrickém zásobovacím systému používá.

 • NN - Nízké Napětí, označení pro napětí od 50 V až do 1000 V
 • VN - Vysoké Napětí, označení pro napětí od 1000 V až do 52 kV
 • VVN - Velmi Vysoké Napětí, označení pro napětí od 52 kV až do 300 kV
 • ZVN - Zvláště Vysoké Napětí, označení pro napětí 400 kV až 800 kV
 • UVN - Ultra Vysoké Napětí, označení pro napětí více než 800 kV
   

Odpínač

Odpínač je elektrický přístroj, který slouží k viditelnému rozpojení elektrického obvodu nebo viditelnému odpojení elektrického zařízení od elektrického napětí. Odpínač umožňuje vypnutí obvodů, které jsou pod zátěží, ale vzhledem ke své konstrukci nedokáže vypnout zkratové proudy.

Odpojovač / sekčák

Odpojovač je elektrický přístroj, který slouží k zapojování a odpojování nezatížených elektrických obvodů a k viditelnému odpojení elektrických zařízení od napájecího napětí. Na rozdíl od vypínače neobsahuje zhášecí komoru, takže k odpojení nesmí dojít v situaci, kdy je obvod zatížen a odpojovačem protéká elektrický proud.

Ochrana/y

Jedná se o soubor několika zařízení, které sledují a vyhodnocují stav sítě. V případě nepříznivého stavu reagují, aby ochránily distribuční síť nebo zařízení. Mezi ochrany patří nadproudové, přepěťové, frekvenční a další druhy zařízení.

OZE

Obnovitelné zdroje energie jsou takové zdroje, které se přirozeně obnovují v průběhu jejich využívání. Jedná se o energetické toky, které se přirozeně vyskytují v blízkosti zemského povrchu, a zásoby, které se obnovují alespoň tak rychle, jak jsou spotřebovávány. V jejich čerpání lze hypoteticky pokračovat další miliardy let. Mezi obnovitelné zdroje patří sluneční záření, větrná a vodní energie, energii přílivu, geotermální energie, biomasa a další.

Pojistka

Pojistka je jednorázový jistící prvek, který využívá princip nejslabšího místa proudové dráhy elektrického obvodu. Z hlediska působení pojistky v elektrickém obvodu rozeznáváme přetížení a zkrat. Pojistka je vhodná zejména pro vypínání zkratů. Působí velmi rychle a je tím rychlejší, čím je větší zkratový proud. Tavná vložka pojistky se ohřívá stejně jako vodiče jištěného zařízení. Protože působí rychle, omezuje velikost zkratového proudu. Zkratový proud nedosáhne své vrcholové hodnoty a přeruší se dříve.

Poruchová služba

Poruchová služba je služba, kde zákaznici nahlásí své případné problémy a závady. Telefonní číslo na PS elektřiny je 800 22 55 77 a plynu 1239. Poruchová služba vše zaznamená a začne provádět kroky nezbytné k odstranění problému a závad.

Proudový chránič

Proudový chránič je elektrický přístroj, který odpojí chráněný elektrický obvod, pokud část přitékajícího proudu uniká mimo obvod, například při poškození izolace nebo při dotyku člověka. Funguje na principu rozdílového transformátoru. Tento přístroj nechrání zařízení, ale život člověka.

Přenosová soustava

Soubor zařízení pro přenos elektřiny včetně řídících, ochranných a informačních systémů.

Přepětí, podpětí

Přepětí v síti je každé napětí mezi fází a zemí nebo mezi fázemi, jehož nejvyšší hodnota přesahuje nejvyšší napětí pro zařízení. Přepětí se udává amplitudou přepěťové vlny, nebo činitelem přepětí. Přepětí se podle původu dělí na:

 • vnitřní přepětí, které je vyvolané změnou provozního stavu elektrizační soustavy
 • vnější přepětí neboli atmosférické přepětí způsobené atmosférickými výboji na venkovních vedeních.

Podpětí v síti je každé napětí mezi fází a zemí nebo mezi fázemi, jehož hodnota je nižší než hodnota povolená.

Přepěťová ochrana

Přepěťové ochrany chrání elektrická zařízení před poškozením izolace přepětím vyšším, než které je izolace nebo zařízení schopno vydržet. Zamezují přepěťové vlně dorazit až k zařízení a to snížením přepětí nebo jeho uzemněním.

Příhradový stožár

Je to druh stožáru, který je tvořen z válcovaných rovnoramenných úhelníků v provedení celošroubovaném nebo v kombinaci se svařovanými díly. Povrchová ochrana konstrukce je prováděna žárovým pozinkováním nebo nátěrem.

Přijímač HDO

Přijímač HDO je umístěn u spotřebitelů (zákazníků) blízko řízených spotřebičů.

Recloser/ AutoRecloser

Recloser nebo autorecloser je dálkově nebo automaticky řízený úsečník nebo výkonový vypínač, který slouží k odpojení vedení z důvodu poruchy nebo odstávky vedení.

Rozvodna

Rozvodna je soubor staveb a zařízení elektrizační soustavy, které umožňují transformaci, kompenzaci, přeměnu nebo přenos a distribuci elektřiny, včetně prostředků nezbytných pro zajištění jejich provozu.

Řídicí systém

Řídicí systém je software, který spravuje a ovládá soubor zařízení v distribuční soustavy, rozvodny, případně jiného složitějšího systému.

SAIDI a SAIFI

SAIFI - Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků na napěťové hladině v hodnoceném období.

SAIDI - Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků na napěťové hladině v hodnoceném období.

SCADA

SCADA je zkratka pro “Supervisory Control And Data Acquisition”, tedy “dispečerské řízení a sběr dat”. Obvykle se tento pojem používá pro software, který z centrálního pracoviště monitoruje průmyslová a jiná technická zařízení a procesy a umožňuje jejich ovládání.

Svodič přepětí / bleskojistka

Je to přístroj, který má vzniklé přepětí omezit na míru bezpečnou pro chráněné zařízení neboli elektrické zařízení ochraňuje před vysokým přepětím. Mezi svodiče přepětí patří například bleskojistka, omezovač přepětí, jiskřiště apod.

Tlumič kmitů

Tlumič kmitů je mechanické zařízení na venkovním vedení, které zabraňuje při silném větru nebo při zemětřesení rozkmitaní vedení do rezonančního kmitočtu a jeho následnému poškození.

Tlumivka

Tlumivka je cívka ve tvaru válce s feromagnetickým jádrem. V sítích VN se využívá ke kompenzaci kapacitního proudu, který vznikne při zemním spojení.

Transformátor

Transformátor je netočivý elektrický stroj pracující na principu elektromagnetické indukce, který přeměňuje střídavý proud o určitém napětí na střídavý proud o jiném napětí, při jeho nezměněném kmitočtu. Transformátory se používají především v energetice pro hospodárný přenos el. energie z místa výroby ke spotřebiteli pomoci vysokých a velmi vysokých napětí. Široké uplatnění však mají také v elektrotechnice, elektronice, sdělovací technice i v mnoha domácích elektrických přístrojích.

Transpozice

Transpozice nebo také zákrut znamená vystřídání pozice (míst) vodičů na hlavě stožáru. Provádí se převážně u dlouhých vedení, aby vlivem různých indukčností vodičů nedošlo k nesymetrii napětí na konci vedení. V místě transpozice - zákrutu se provede vystřídání pozice vodičů v hlavě stožáru. Zákrutem se dosáhne toho, že indukčnost každé fáze je přibližně stejná.

Účiník

Účiník je bezrozměrná veličina, označovaná cos ϕ. Užívá se jen pro harmonické průběhy střídavých proudů a napětí. Účiník je poměrem činného a zdánlivého elektrického výkonu v obvodu střídavého proudu a napětí. Vyjadřuje, jak velkou část zdánlivého výkonu přeměňuje obvod na činný výkon. Účiník je cosinus vzájemného fázového posuvu mezi proudem a napětím elektrického obvodu. Hodnota účiníku spotřebiče se pohybuje od nuly do jedné. Při účiníku rovném jedné je celý výkon činný (fázový posuv je nulový). Při nulovém účiníku je celý výkon jalový (kapacitní nebo induktivní).

Venkovní vedení

Venkovní (elektrické) vedení je elektrický rozvod mimo budovy, kde vodiče jsou umístěny nad terénem (například na sloupech, na konzolách vetknutých do budov, atd.). Místo samostatných vodičů může být užito i závěsného kabelu.

Vypínač

Vypínač je elektrický přístroj, který slouží k rozpojení elektrického obvodu. Je vybaven zhášecí komorou, proto je schopen bezpečně vypnout obvod se jmenovitým proudem, ale i se zkratovým proudem.

Vysílač HDO

HDO - hromadné dálkové ovládání je označení pro soubor zařízení sloužících k řízení elektrických spotřebičů (elektrotepelných, chladících, zavlažovacích apod.). Vysílač HDO je umístěn v rozvodnách distribučních soustav.

Zdánlivý výkon

Zdánlivý výkon je výkon pouze fiktivní, lépe řečeno početní. Je důležitý pro výpočty konstrukcí strojů a spotřebičů. Značka zdánlivého výkonu je „S“ a jednotka „VA“ (Voltampér).

Zemnění

Uzemnění je vodivé spojení určitého místa elektrického rozvodu nebo zařízení se zemí, a to z důvodu bezpečnosti nebo funkčnosti zařízení.

Zemnící lano

Zemnící lano slouží především jako ochrana venkovního vedení při zásahu bleskem. Podobně jako bleskosvod (hromosvod) na budovách. Zemnící lano je umístěno na špici stožáru, tak aby byly všechny vodiče pod ochranným úhlem.

Plyn   

Balonování

Balonování je pracovně technologický postup, který se používá při opravě plynovodu tak, aby nemusela být přerušena dodávka plynu zákazníkům během opravy nebo rozšíření.

Je pro provádění propojů, odvzdušňování, oddělování úseků a podobné práce důležité k spolehlivému uzavření přívodu plynu. Používají-li se pro uzavírání balony, musí být předem přezkoušeny a prohlédnuty. Balony musí odpovídat dimenzi a tlaku plynu v potrubí. Z provozně-bezpečnostních důvodů je nezbytné respektovat tlaky, které jsou vyvíjeny na balon.

Bezpečnostní pásmo

Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Bezpečnostní pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle SZ vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynárenského zařízení do provozu. Přesná specifikace je definována v EZ v §69.

Čichačka

Čichačka je zařízení sloužící v případě úniku plynu z potrubí. Používá se k přivedení plynu ze sledovaného místa na podzemním potrubí do místa, kde se provádí kontrola.

Hlavní uzávěr plynu (HUP)

HUP je uzavírací armatura OPZ, která odděluje OPZ od plynovodní přípojky.

Katodická aktivní ochrana (KAO)

KAO je systém ochrany ocelového potrubí vloženým proudem cizího zdroje napětí. Vytváří se elektrický obvod, jehož katodou je ocelové potrubí a anodou jsou pomocné elektrody v různém provedení připojené na usměrňovač (zdroj).

Odorizace

Odorizace je přidávání ostře páchnoucích látek do topných či jedovatých plynů k signalizaci úniku těchto plynů. Používá se v plynárenském a chemickém průmyslu. Nejčastěji se odorizuje thioly či sulfidy (dřívějším názvoslovím merkaptany a sirníky), např. ethanthiolem nebo sulfanem. Pokusy s příjemnějšími pachy (například tzv. fialkovou silicí) se neosvědčily. Nejlepší varovný účinek mají pachy lidem odporné.

Ochranné pásmo

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle SZ vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynárenského zařízení do provozu. Přesná specifikace a rozsahy ochranných pásem jsou definovány v §68 EZ.

Orientační sloupek

Orientační sloupek je zařízení sloužící k označení polohy potrubí a jeho příslušenství v terénu.

Plyn

Plyn nebo také plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice (atomy, molekuly) relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou. Plyn lze snadno stlačit a tím snížit i jeho objem.

Plynoměr

Plynoměr je přístroj na měření objemu a spotřeby plynů. Výsledek je vyjádřen v litrech nebo v m3.

Plynové zařízení

Plynovým zařízením je zařízení pro výrobu a úpravu plynu, podzemní zásobníky plynu, zásobníky zkapalněných plynů, plynojemy, plnírny, zkapalňovací, odpařovací, kompresní a RS, nízkotlaké, středotlaké, vysokotlaké a přímé plynovody, plynovodní přípojky, těžební plynovody, odběrná plynová zařízení a související technologická zařízení.

Plynovodní přípojka

Plynovodní přípojka je zařízení začínající odbočením z plynovodu přepravní nebo distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu; toto zařízení slouží k připojení odběrného plynového zařízení.

Regulační stanice

Regulační stanice slouží k regulaci tlaku a průtoku plynu. Většinou vysokotlak středotlak. Od nízkotlakých regulačních stanic se upouští z důvodu úspor, všechna nízkotlaká zařízení jsou dimenzována i na středotlak.

Zařízení používané pro regulaci tlaku plynu a zabezpečení proti nepřípustnému zvýšení provozního tlaku, zahrnující veškerá zařízení, včetně vstupního a výstupního potrubí, uzavíracích armatur a staveb, ve kterých je toto zařízení umístěno, začíná hlavním uzávěrem plynu před touto stanicí a končí 1 m za obvodovou konstrukcí objektu regulační stanice.

Spalné teplo

Spalné teplo je takové množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového množství paliva (kWh/m3). Také se ve spalném teplu zohledňuje nadmořská výška, která má vliv na velikost tepla.

Stanice katodické ochrany (SKAO)

SKAO je zařízení pro katodickou ochranu ocelového potrubí, sestávající ze zdroje stejnosměrného napětí (obvykle transformátor-usměrňovač s přípojkou střídavého napětí), rozvodu stejnosměrného proudu a uzemňovací anody (anodového uzemnění). Definice je uvedena v ČSN 03 8005. Kladná svorka zdroje stejnosměrného napětí je propojena s uzemňovací anodou a záporná svorka s úložným chráněným zařízením.

Tlakové úrovně v soustavě

 • Nízkotlaký - zkratka NTL pohybuje se do 5 kPa (nahrazuje se středotlakým)
 • Středotlaký - zkratka STL pohybuje se od 5 kPa do 0,4 MPa
 • Vysokotlaký - zkratka VTL pohybuje se od 0,4 MPa do 4 MPa
 • Velmi vysokotlaký - zkratka VVTL pohybuje se nad 4 MPa do 10 MPa
   

Výhřevnost

Výhřevnost je vlastnost paliva, která udává, kolik energie se uvolní úplným spálením jedné jednotky paliva (kg, m3, dm3). Výhřevnost zemního plynu je  16–34 MJ/m3

Zásobník

Zásobník plynu je nejčastěji umístěn v zemi. Používají se porézní zásobníky nebo kavernové zásobníky a pro uskladnění menšího množství se používají tlakové nádoby.