Přejít k hlavnímu obsahu

Ochrana životního prostředí nám není lhostejná. Kontrolujeme, jak naše práce ovlivňuje přírodu a zavádíme ty nejlepší technologie na trhu, aby vše bylo bez problémů. Samozřejmě se taky řídíme všemi povinnostmi, které jsou u ochrany životního prostředí závazné. 

Neustále usilujeme o to, aby naše práce měla co nejnižší negativní vliv na životní prostředí.
Soustředíme se hlavně na tyhle oblasti ekologie:

Pohotová ochrana životního prostředí

Všechny naše pracovní postupy jsou v naprostém souladu s právními normami a požadavky orgánů státní správy.

Naši práci děláme tak, abychom za sebou nechali co nejméně odpadu. Kromě toho taky naše kolegy v práci vedeme k ekologickému chování.

Když vybíráme postupy a materiál, díváme se i na to, jestli jejich použití nemůže mít špatný vliv na přírodu. I u výběru dodavatelů dbáme na to, aby měli kladný vztah k ochraně životního prostředí.

S odpady nakládáme podle firemních postupů, jejichž dodržování pravidelně kontrolujeme. Odpady přednostně předáváme k využití nebo recyklaci.

Ochrana klimatu a energetická účinnost

Účinnost našich provozů zvyšujeme nejen šetřením energiemi. Taky usilujeme o zvyšování účinnosti technologií, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

Rozmanitost druhů 

Při distribuci energií používáme zařízení a postupy, které pokud možno nijak neohrožují krajinu ani zvířata.

Např. na sloupech vedení vysokého napětí používáme konzoly typu „pařát“. Na tuto konzolu nemohou ptáci usednout a nedojde tak k jejich zranění elektřinou. Pro bezpečné přisednutí montujeme pro ptáky speciální armaturu, která je v dostatečné vzdálenosti od částí vedení pod proudem.  Pomáháme budovat náhradní hnízdiště např. pro čápy, kteří si vybrali naše vedení k hnízdění, ale brání tak jeho bezpečnému provozování.

Ve zvláště chráněných územích co nejvíce používáme izolované vodiče, aby ochranná pásma vedení vysokého napětí byla co nejužší.

Udržitelné životní prostředí

Při zásobování našich zákazníků elektřinou a plynem se snažíme být nejen co nejspolehlivější, ale taky co nejvíce šetrní k přírodě.

Zásady ochrany přírody, kterými se řídíme:

  • Dodržujeme úplně všechny zákonné požadavky ochrany přírody. Navíc jsme se ještě zavázali plnit i požadavky nad rámec těch běžných.
  • Negativní vliv naší práce na životní prostředí dlouhodobě snižujeme a rozhodně to budeme dělat i v budoucnu. To platí i pro nakládání s ropnými nebo jinými závadnými látkami.
  • Postupně odstraňujeme staré ekologické zátěže v našich zařízeních.
  • Omezujeme úhyn ptáků na elektrickém vedení.
  • Šíříme povědomí o ochraně životního prostředí i mezi kolegy a spolupracovníky. Chceme tak co nejvíce snížit negativní dopady způsobené neznalostí.
  • Nebojíme se mluvit o ochraně životního prostředí s veřejností, orgány veřejné správy a třeba i odborníky.